Fundamentals

סקירת אגרות החוב של חברת סאני המגובות בשעבוד מניות חברת הבת סקיילקס.

מאזנה המאוחד של סאני ליום 31.12.2009 מסתכם ב- 15.1 מיליארד ש"ח. קבוצת ההון העצמי במאזן מסתכמת ב- 6.7 מיליארד ש"ח, כ- 44% מסך המאזן, אולם ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של סאני מסתכם ב- 579 מ' ש"ח. באמצעות הון זה שולטים סאני ובעל השליטה בה אילן בן-דב בפועל בחברת פרטנר - שילוב של שיעור החזקה נמוך יחסית בשרשור מלא בפרטנר, כ-36%, ומינוף גבוה.
11/04/2010

על החברה בקצרה

סאני היא חברת האם של חברת סקיילקס (78%) המחזיקה ב-44.8% מחברת פרטנר ועוסקת במכירה בישראל של מכשירים סלולריים מתוצרת סמסונג. מכשירי סמסונג נמכרים לשלוש חברות הסלולר - פלאפון, סלקום ופרטנר. בנוסף, סאני מחזיקה ישירות ב- 1.4% ממניות פרטנר, ב-59% ממניות חברת האינטרנט תפוז ובנדל"ן המושכר לחברות הקבוצה.

בפועל סאני שולטת בפרטנר באמצעות סקיילקס, אולם בשרשור היא מחזיקה בפרטנר בכ-36%. במילים אחרות - מכל דיבידנד שתחלק פרטנר תקבל סקיילקס 44.8% בלבד, ואם תחלק סקיילקס את כל הדיבידנד שקבלה כדיבידנד לבעלי מניותיה היא, תקבל סאני בסוף הדרך כ-36% (כולל החזקתה הישירה של סאני בפרטנר).

בעל המניות העיקרי בחברת סאני הוא אילן בן דב המחזיק ב- 70.1% ממניותיה. סאני תקשורת, חברה בת של סאני, מחזיקה ב- 8.55% ממניות החברה עצמה.

שלוש החברות - פרטנר, סקיילקס וסאני הן חברות בעלות מינוף גבוה.הסיבה למינוף אינה תפעולית אלא נובעת בעיקר ממבנה המימון של רכישת השליטה של סאני בסקיילקס ושל סקיילקס בפרטנר.פרטנר נרתמה אף היא לעזרת חברות האם והמינוף שלה נועד לצד צרכי המימון שלה עצמה לאפשר לה לחלק דיבידנדים בהיקפים גבוהים.ראה סקירה על אגרות החוב של חברת סקיילקס המובטחות בשעבוד על מניות פרטנר.

החזקתה של סאני בסקיילקס מוצגת במאזן סולו של החברה ל- 31.12.2009 בסך של 1,041 מ' ש"ח והשקעתה הישירה בפרטנר מוצגת בסך של 142 מ' ש"ח. שווי השוק של השקעות אלה גבוה בהרבה - ראה בהמשך הסקירה.

נכון לדצמבר 2009 היתה החברה חייבת לבנקים  314 מ' ₪, חוב אשר בגינו שעבדה את כל מניות סקיילקס ופרטנר שבידיה.

אגרות החוב ותנאיהן

בינואר 2010 גייסה החברה באמצעות הנפקת אגרות חוב 320 מ' ₪ לצורך פרעון החוב לבנקים ושחרור השעבוד על מניות סקיילקס ופרטנר.

החברה שעבדה לטובת בעלי אגרות החוב 6,558 אלפי מניות של סקיילקס.

 להלן פירוט אגרות החוב, תנאיהן והבטוחות לפרעונן (באלפי ש"ח):

-

אג"ח סדרה א אג"ח סדרה ב אג"ח סדרה ג
מועד ההנפקה: 24.1.2010 24.1.2010 24.1.2010
שווי נקוב: 160,000 40,000 120,000
הצמדה: למדד ללא הצמדה ללא הצמדה
שיעור הריבית: 5.3% קבועה- 7.5% 4% מעל אגח ממשלתי 817
מועדי פרעון קרן אגרות החוב: 1/2012-1/2016 1/2012-1/2016 1/2012-1/2016
שווי השוק של הסדרה: 162,600 41,200 124,800
מח"מ: 3.36 3.23 3.30
תשואה לפדיון (ברוטו): 5.2% 7.19% 5.45%
מס' מניות סקיילקס ששועבדו (באלפים) : 3,279 820 2,459
שווי השוק של המניות ששועבדו*: 286,093 71,545 214,548
שווי שוק - מניות משועבדות/שווי שוק אג"ח: 176% 174% 172%

* על בסיס מחיר של 87.25 ש"ח למנית סקיילקס.

בהתאם למנגנון השעבוד על שווי השוק של המניות המשועבדות להשתוות ל-150% מהערך הנקוב של אגרות החוב. התאמה למספר המניות המשועבדות תעשה אם שווי השוק יפחת מ-130% מהערך הנקוב או יעלה על 170% ממנו. במקרים אלה תשעבד סאני מניות נוספות או שהנאמן ישחרר מניות מהשעבוד כדי להגיע ליחס המקורי של 150%.

סאני התחיבה כי לא תחלק דיבידנד לפני ינואר 2014 אלא אם החוב הפיננסי של החברה נטו יקטן מ-250 מ' ₪ (לאחר חלוקת הדיבידנד).בנוסף התחיבה החברה כי תחלק דיבידנד במזומן רק מתוך רווחי ארבעת הרבעונים שקדמו למועד החלוקה.

חברת מידרוג דירגה את אגרות החוב בדירוג של Baa2 ( מקביל בקירוב לדירוג BBB של חברת מעלות).אגרות חוב בדירוג זה מוגדרות על ידי מידרוג כמאופיינות בסיכון אשראי מתון. הסיבה לדירוג זה היא ה"מרחק" בין סאני לבין מקור המימון השוטף העיקרי לפרעון החוב – חברת פרטנר (ראה להלן).

סיכום

  • על פי תנאי אגרות החוב תפרע סאני בשנים 2012-2016 החזרי קרן וריבית של כ- 80 מ' ₪ בממוצע לשנה.
  • עיקר הדיבידנד השנתי שיחולק על ידי פרטנר לסקיילקס, כחצי מיליארד ₪, ייועד לשירות החוב של סקיילקס.עם זאת, במצגת של סאני לשוק ההון מופיעה הנחה של קבלת דיבידנד שנתי בסך כ-156 מ' ₪ מסקיילקס ומפרטנר בשנת 2010 (על בסיס דיבידנד מיוחד של פרטנר בסך של 1.4 מיליארד ₪) ולאחר מכן בסך של כ-100 מ' ₪ בשנה.על מנת להגיע לסכום זה של כ-100 מ' ש"ח על סקיילקס יהיה לחלק דיבידנד שנתי של כ- 110 מ' ₪.
  • לצורך פרעון אגרות החוב עומדות לפני סאני אפשרויות נוספות:
    • מחזור החוב באמצעות שעבוד מניות סקיילקס, במספר זהה למספר המניות המשועבדות או במספר גדול יותר הזמין לחברה (החברה מחזיקה ב-21,710 אלף מניות של סקיילקס, מהן שעבדה כבטחון לאגרות החוב 6,558 אלף מניות, כך שלרשותה 15,152 אלף מניות לא משועבדות).
    • מכירת חלק מהחזקות החברה במניות סקיילקס ופרטנר - החברה מחזיקה כיום במניות סקיילקס בשווי כולל של 1.86 מיליארד ש"ח ובמניות פרטנר בשווי של 172 מ' ש"ח.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על אג"ח קונצרני:
הנפקת אג"ח סדרה 4 של חברת חבס - ללא דרוג אך עם בטחונות., 9/08/2010
איזי אנרגיה תרכוש אגרות חוב מסדרה א' ב-25 מ' ש"ח., 31/05/2010
אגרות החוב של סקיילקס והשמיכה הקצרה של פרטנר, 5/04/2010
מליסרון אג"ח סדרה ה, 19/02/2010
קרדן ישראל אג"ח סדרה ד', 16/02/2010
האם נבדקת יכולת החזר החוב או יכולת מחזור החוב של מנפיקי אג"ח?, 15/09/2009
דרונט בניית אתרים