Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebitda

בדף זה נסקרים מונחים פיננסיים בהם נעשה שימוש בסקירות באתר או שתוארו באתר עצמו. אין לראות בסקירת מונחים אלה הגדרות פורמליות אלא נסיון לתאר את משמעותם בלשון חופשית  וקלה להבנה. 

Ebitda הוא מדד פיננסי למדידת תוצאות פעילותה של החברה על בסיס הרווח לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות -  Earnings Before Interest , Taxes, Depreciations, Amortizations.

המדד מאפשר לדעת מהו הרווח התפעולי של החברה (לפני הוצאות מימון ומס) בניטרול סעיפים הנכללים ברווח התפעולי ואשר אינם מהווים זרימת מזומן - פחת והפחתות. Ebitda מהווה אפוא קרוב לתזרים מזומן תפעולי בשתי הסתיגויות - הנתון הוא לפני מס, וכמו כן אינו כולל זרימת מזומנים הנובעת משינויים בהון החוזר התפעולי.

המדד מאפשר לבחון מהם המקורות התזרימיים השוטפים אשר יעמדו לרשותה של החברה על מנת לשרת את חובותיה, לשלם תשלומי מס במזומן, להשקיע ולחלק רווחים.

כמו כן מאפשר המדד להשוות בין ביצועיהן של מספר חברות, אם כי אופן פעולה שונה ודרכי מימון שונות של פעילות דומה יכולה להביא ל- Ebitda שונה: לדוגמא, חברה השוכרת את נכסיה תציג Ebitda נמוך מחברה הרוכשת אותם, משום שדמי השכירות נכללים במדד בעוד שהפחת על הנכסים שנרכשו והוצאות המימון בגין הלוואות שנלקחו לרכישתם מנוטרלים ממנו.

במדד נעשה שימוש להערכת חברות או כבסיס למחיר רכישה של חברות ע"י שימוש ביחס שבין שווי פעילות החברה (Enterprise Value או בקיצור EV) ל-Ebitda.

 

כמו כן נעשה שימוש ב- Ebitda ע"י בנקים וחברות דרוג אשראי למדידת היחס בין סך החוב הפיננסי נטו של חברה לבין ה- Ebitda וכן בין ה-Ebitda לבין הוצאות המימון .יחס זה נכלל לעיתים באמות המידה הפיננסיות אשר חברות מתחייבות לקיים כתנאי לקבלת אשראי או לדרוג מסוים.

 

חברות עושות לעיתים עוד צעד אחד קדימה ומציגות גם או רק Adjusted Ebitda לאחר התאמות לסעיפים מסוימים

כמדדים פיננסיים אחרים המודדים תוצאות פעילות כגון N.O.I ו- FFO מדד ה-Ebitda אינו נכלל בדוחות הכספיים אלא מוצג בדוחות הדירקטוריון או ההנהלה.


שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
17 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
דרונט בניית אתרים