Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוקס רבעון שלישי 2013 - המשך הצמיחה, תכנית שאפתנית לשנים הקרובות.

לאחר עליה של 99% מתחילת השנה ממשיכה פוקס להציג צמיחה בעסקיה ותכנית שאפתנית להתרחבות גם בעתיד.
11/12/2013

במצגת המיועדת ל"סבב משקיעים בחו"ל" הציגה פוקס ויזל את תכניתה לשנים הקרובות להרחבת רשת החנויות שלה. להלן מספר החנויות המתוכנן למותגים השונים.

סוף תקופה

פוקס

AE*

Arie

ללין

בילבונג

סאקס

The Children`s Place

9/2013

162

23

-

84

35

16

-

2014

185

29

5

91

37

20

16

2015

195

33

10

95

40

22

26

 

 

 

 

[לא הוצגו בטבלה נקודות המכירה של מותג נעלי הסירה מרשה בלרינה אשר מבוסס בחלקו על דוכנים בקניונים ולא כולן חנויות של ממש.במותג זה מתכננת החברה גידול מ-15 נקודות מכירה כיום ל-30 נקודות מכירה בסוף 2015.]

החנויות של מותג ההלבשה התחתונה  Arie ששולבו עד היום בחנויות אמריקן איגל תפתחנה במרץ 2014 וכך גם 15 חנויות של מותג הילדים The Children`s Place.

מדובר בתכנית שאפתנית ביותר - גידול של 20% בחנויות פוקס, 65% בחנויות אמריקן איגל, פתיחת חנויות נפרדות של מותג ההלבשה התחתונה Arie, ופתיחת חנויות מוצרי הילדים.

דוחות כספיים

הסבר קצר על מבנה הדוח הכספי:

הדוח כולל את פעילותם בארץ של פוקס, פוקס הום, ואמריקן איגל, ואת פעילות פוקס בחו"ל.חלקה של החברה ברווחים נטו של החברות ללין, בילבונג, סאקס, ומרשה בלרינה בהן מחזיקה החברה ב-50% או פחות מופיע בשורה אחת בסעיף "חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו", ללא פירוט המכירות, עלות המכירות, רווח תפעולי וכו'.

הדוח המגזרי מציג את פעילותן של ללין,סאקס, בילבונג, ואת נקודות המכירה של נעלי המותג מרשה בלרינה במלואן.

להלן דוח רו"ה לפי מגזרים, באלפי ש"ח:

מגזר

-

שינוי 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12
אופנה בארץ* מכירות 22.5% 684,781 558,873 22.9% 236,783 192,600

-

רווחיות גולמית

-

60.9% 59.3%

-

60.5% 57.5%

-

רווח תפעולי 51.9% 60,444 39,798 123.4% 19,231 8,606

-

רווחיות תפעולית

-

8.8% 7.1%

-

8.1% 4.5%
פוקס בחו"ל מכירות 22.5%- 63,087 81,453 28.1%- 19,987 27,788

-

רווחיות גולמית

-

33.9% 33.3%

-

34.0% 36.3%

-

רווח תפעולי 10.6%- 16,498 18,446 24.8%- 5,372 7,147

-

רווחיות תפעולית

-

26.1% 22.6%

-

26.9% 25.7%
Laline** מכירות 10.9% 105,610 95,200 10.3% 38,505 34,909

-

רווחיות גולמית

-

68.4% 70.3%

-

68.6% 69.6%

-

רווח תפעולי 8.5% 19,276 17,763 15.5% 7,756 6,716

-

רווחיות תפעולית

-

18.2% 18.7%

-

20.1% 19.2%
אחרים** מכירות 6.6%- 116,151 124,412 6.4%- 43,752 46,762

-

רווחיות גולמית

-

63.8% 66.5%

-

62.7% 65.7%

-

רווח תפעולי 6.6%- 18,998 20,335 12.4%- 8,494 9,701

-

רווחיות תפעולית

-

16.4% 16.4%

-

19.5% 20.1%

 * כולל את פוקס, פוקס הום ואמריקן איגל.

** ללין - החזקה של 50%. אחרים כולל את בילבונג (50%), סאקס (50%), מרשה בלרינה (33%).הנתונים בטבלה מתייחסים ל-100% מפעילות כל החברות.


להלן דוח רו"ה לחברה באלפי ש"ח:

סעיף שינוי 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12

2012

מכירות  16.8%  747,868  640,326 16.5% 256,769 220,388 924,553
רווח גולמי  22.2%  438,216  358,335 24.2% 150,073 120,803 515,626
רווחיות גולמית

-

 58.6%  56.0%

-

58.4% 54.8% 55.8%
רווח תפעולי*  32.2%  76,925  58,182 56.5% 24,602 15,717 97,826
רווחיות תפעולית

-

 10.3%  9.1%

-

9.6% 7.1% 10.6%
רווחי חברות בנות, נטו**  1.4%  13,968  13,778 2.1%- 6,078 6,211 14,151
הוצאות מימון נטו  217.9%  9,609  3,023

-

4,590 649- 9,588
רווח נקי והמיוחס לחברה  15.1%  64,188  55,764 14.1% 21,068 18,465 81,668
תזרים מזומנים
מפעילות שוטפת 30.3% 40,524 31,080

-

21,203- 13,844- 99,911
רכישת רכוש קבוע ובלתי מוחשי 3.5% 47,162 45,553 21.8% 15,457 12,692 62,128
דיבידנד ששולם 12.4%- 45,560 52,000 20.1%- 21,560 27,000 52,000

* לפני חלק החברה ברווחי חברות בנות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו. 

** חלק החברה ברווחי חברות בנות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו. 


מכירות החברה צמחו בשיעור מהיר ברבעון ובתשעת החודשים המסתיימים ב-30.9.13 ("התקופה").הגידול המהיר במכירות של אופנת הבית בארץ (פוקס, פורס הום ואמריקן איגל), 22.9% ברבעון ו-22.5% בתקופה נובע בחלקו מהגידול במספר החנויות, בעיקר חנויות של אמריקן איגל, אולם הוא גבוה משיעור הגידול במספר החנויות המפורט להלן:

גידול ממוצע לתקופה

פוקס

AE

פוקס+AE

ללין

בילבונג

סאקס

 1-9/13

3.9%

111.1%

9.9%

9.6%

14.3%

15.4%

 7-9/13

3.9%

61.5%

8.4%

10.7%

17.8%

14.4%

 

 

 

חל אפוא גידול במכירות על בסיס של חנויות זהות. נראה כי התרומה של אמריקן איגל להתפתחויות החיוביות בחברה היא גבוהה.נתונים מעודכנים על המכירות למ"ר נוכל לראות רק בדוח השנתי. יש לציין כי ראש השנה חל בשתי השנים בחודש ספטמבר, כך שהנתונים הם ברי השוואה.

הירידה במכירות בחו"ל נובעת מהפסקת פעילותה של חברת הבת ברוסיה בדצמבר 2012 ומסיום ההתקשרות עם שלושה לקוחות נוספים.החברה מוכרת ל-250 נקודות מכירה ב-15 מדינות.

הגידול במכירות ללין נובע מהגידול במספר החנויות. החברה אינה מתייסת לירידה במכירות שאר המותגים.

ברווחיות הגולמית והתפעולית חל שיפור וברווחים נטו של החברות הבנות שאינן מאוחדות היתה יציבות. 

הוצאות המכירה והשיווק עלו בשיעור הגבוה משיעור הגידול במכירות ( 21.6% ברבעון ו-23% בתקופה) אך בשיעור דומה לשיעור הגידול ברווח הגולמי. הוצאות ההנהלה והכלליות ירדו ברבעון ב-20% ובתקופה ב-26% כתוצאה מקיטון הוצאות לחובות מסופקים.

עפ"י נתוני חברת מידרוג הוצאות קבועות מהוות 57% מהכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה, מזה 15% דמי שכירות.

הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מהפסדים בגין עסקאות עתידיות: עודף ההתחיבויות על נכסים במטבע חוץ או בצמוד לו ב-30.9.13 הסתכם ב- 24.4 מ' ש"ח, בלבד, אולם נכון ל-30 בספטמבר לחברה היו עסקאות אקדמה שקל דולר בסך של 65 מ' $, מהן 50 מ' $ עסקאות Knock In אשר ביצוען מותנה בשער הדולר במועד סיום העסקה.

סכום העסקאות גדול בהרבה מסך החשיפה המאזנית לדולר משום שהחברה מגדרת באופן חלקי את סיכון שער החליפין ממועד ביצוע הזמנות המלאי ועד למועד התשלום עבורן.ברבעון השלישי ספגה החברה הפסדים בסך של 4.8 מ' ש"ח מהוצאות שיערוך יתרות מט"ח ועסקאות הגנה שאינן עומדות בהגדרות של חשבונאות גידור (אשתקד לא היו לחברה הוצאות מסוג זה), ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר הסתכמו הפסדים אלה ב-9.8 מ' ש"ח לעומת 1 מ' ש"ח אשתקד.

שורה תחתונה

פוקס צומחת בשנים האחרונות על ידי גידול במכירות בחנויות זהות, פתיחת נקודות מכירה של מותגים קיימים,  ועל ידי קבלת יצוג של מותגים נוספים, ומתכננת צמיחה מהירה גם בשנים הקרובות.

עם זאת, בכניסה למותגים חדשים קיים סיכון, וגידול במספר החנויות של מותג קיים חזק ככל שיהיה אינו מבטיח צמיחה בשיעור הגידול במספר החנויות.

העובדה שעיקר מכירות החברה הן של מוצרי basic מורידה באופן משמעותי את הסיכון העסקי מחד. עם זאת, לחברה תלות גבוהה מאד בשוק המקומי. 

מחירה הנוכחי של מנית פוקס הוא 89.03 ש"ח. שווי החברה  - 1,213 מ' ש"ח. על בסיס רווחי החברה בשנה שהסתיימה ב-30.9.13 נסחרת פוקס במכפיל רווח סביר של  13.5. 


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראו סקירות נוספות על פוקס ויזל:
פוקס ויזל רבעון שלישי 2017 - צמיחה בכל הפרמטרים, הרחבת פורטפוליו המותגים, והפעלת אתר מקוון., 24/12/2017
פוקס ממשיכה לאסוף מותגים, מנהלת מו"מ לשיווק מותגי Urban Outfitters בישראל., 15/06/2017
פוקס ממשיכה להתרחב - קיבלה זכיון חלקי למותגי Nike בישראל., 30/11/2014
פוקס - קבלת הזכיון למותג מנגו ותכנית אסטרטגית לעתיד., 31/10/2014
פוקס במחצית הראשונה 2014 - הצמיחה תצטרך לחכות לשנת 2015., 3/09/2014
צניחה ברווחי פוקס ברבעון הראשון בעקבות החורף השחון ועיתוי חג הפסח.מדוע לא פורסמה אזהרת רווח?, 17/05/2014
פוקס מחצית ראשונה 2013 - המשך צמיחה ותכניות לצמיחה נוספת., 2/09/2013
האם המלאי של פוקס גבוה?, 23/08/2013
פוקס ברבעון הראשון 2013 - המשך בצמיחה הודות לעיתוי חג הפסח ולמכירות אמריקן איגל., 1/06/2013
פוקס ברבעון השלישי - אמריקן איגל הזניקה את המכירות אך הרווח התפעולי עלה בשיעור נמוך יותר., 15/12/2012
דרונט בניית אתרים