Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוקס במחצית הראשונה 2014 - הצמיחה תצטרך לחכות לשנת 2015.

לאחר רבעון ראשון שחון תרתי משמע ברבעון השני הציגה פוקס עליה נאה במכירות ושיפור ברווחיות הגולמית, אולם עליה חדה בהוצאות מכירה ושיווק קיזזה עליות אלה.
ירידה של 15% במחיר מנית פוקס מתחילת השנה מעידה שיתכן שהשוק מעריך כי צמיחת החברה מעתה ואילך לא תהיה גבוהה כבעבר.
3/09/2014

 

תוצאות הרבעון השני והמחצית הראשונה של השנה 

להלן תמצית התוצאות העסקיות לרבעון השני ולמחצית הראשונה של השנה באלפי ש"ח:

סעיף

שינוי 

H1/14

H1/13

שינוי Q2/14 Q2/13
מכירות   4.8%   514,445   491,099  23.2%  289,209  234,672
רווח גולמי

8.8% 

  313,494   288,143

26.1%

 185,561 147,164
רווחיות גולמית

-

60.9%    58.7%

-

 64.2%  62.7%
הוצאות מכירה ושיווק 18.4% 272,469 230,168 30.3% 150,443 115,484
% מהמכירות

-

53.0% 46.9%

-

52.0% 49.2%
הוצאות הנהלה וכלליות 29.2% 8,367 6,477 42.4% 4,877 3,424
רווח תפעולי*   (37.6%)   32,658 52,323  3.6%   30,241  29,185
רווחיות תפעולית

-

  6.3%   10.6%

-

 10.5%   12.4%
רווחי חברות בנות** (25.7%)   5,865   7,890  29.0%  4,079  3,163
הוצאות מימון נטו

  -

  (1,533)   5,019

-

 72  760
רווח נקי

-

 31,134   43,120

 -

 26,089  25,100

* לפני חלק החברה ברווחי חברות בנות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו. 

** חלק החברה ברווחי חברות בנות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו. 


התוצאות העסקיות של החברה מושפעות מאד מעיתוי חג הפסח - בשנה שעברה חל החג ברבעון הראשון והשנה ברבעון השני, ולכן ההשוואה הנכונה היא בין התוצאות של המחצית הראשונה של השנה של שתי השנים.

המכירות במחצית הראשונה של השנה עלו ב-4.8%, אולם  העליה נובעת מהגדלת שטחי מסחר, ובעיקר מהפעלת חנויות מותג הילדים The Children`s Place לראשונה בחודש מרץ השנה. החברה אינה מציגה נתוני מכירות על בסיס חנויות זהות.

פעילות האופנה ואופנת הבית בארץ גדלה במחצית הראשונה של השנה ב-8.6% מ-448 מ' ש"ח ל-487 מ' ש"ח. פעילות זאת כוללת את המותגים פוקס, פוקס הום, אמריקן איגל, ומותג הילדים TCP.

במחצית הראשונה אשתקד הפעילה החברה בתחום זה בממוצע 158 חנויות והשנה 162, גידול של 2.5%. בחנויות אמריקן איגל חל גידול של 67% מ-18 אשתקד ל-30 חנויות השנה.ברבעון הראשון נפתחו 5 חנויות של מותג הילדים TCP ונכון ליוני 2014 פעלו כבר 14 חנויות.

מספר חנויות פוקס ופוקס הום אשר החברה מפעילה, 162, לא השתנה מאז הרבעון השלישי של 2013. בתכנית החברה אשר הוצגה באותו רבעון מספר החנויות של פוקס היה אמור לעמוד בסוף 2014 על 185. לא נראה שזה עומד לקרות, והחברה לא נותנת לכך כל הסבר.

פעילות החברה בחו"ל ממשיכה לרדת. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו המכירות בחו"ל ב-27.8 מ' ש"ח לעומת 43.1 מ' ש"ח אשתקד, ירידה של 35%.

במכירות המותגים בהם מחזיקה החברה 50% ואשר אינן מוצגות בדוח הכספי חלה ירידה: מכירות ללין ירדו מ-67.1 מ' ש"ח ל-65.5 מ' ש"ח, ומכירות המותגים בילבונג, סאקס ומרשה בלרינה ירדו מ- 72.6 מ' ש"ח ל-70.8 מ' ש"ח.

ברווחיות הגולמית חל שיפור של כ-2%, אולם מאידך חלה עליה חדה בחלקן של הוצאות המכירה והשיווק מהמחזור, מ-46.9% ל-53%, עליה אשר שחקה את הרווח התפעולי ב-37.6% ואת הרווחיות התפעולית מ-10.6% ל-6.3%. הוצאות ההנהלה והכלליות עלו אף הן בשיעור חד של 29.2%.

השיפור ברווחיות הגולמית נבע מירידה בשער הדולר אשר הוזילה את רכישות החברה מחו"ל.הוצאות המכירה והשיווק גדלו כתוצאה מעליה בהוצאות הקבועות עקב הגידול בשטחי המסחר, בעיקר כתוצאה מפתיחת חנויות TCP' וכן מהשקעה בהשקת המותג. עלויות התפעול הקבועות בתחום האופנה ואופנת הבית עלו במחצית הראשונה של השנה בכ-26%, הרבה מעבר לגידול במכירות.חלקן של עלויות התפעול הקבועות במחזור עלה מ-28% במחצית הראשונה אשתקד ל-33% השנה.

כגורם נוסף לעליה בהוצאות המכירה והשיווק מציינת החברה את השקת מועדון הלקוחות המאוחד לכל מותגי החברה. כאמור, נכון ליוני 2014 פתחה החברה 15 חנויות של TCP ועפ"י התכנון לסוף השנה תפתח חנות אחת נוספת ולסוף 2015 תהיינה לחברה 26 חנויות. 

תזרים המזומנים החופשי אינו מממן את מלוא הדיבידנד

החברה מייצרת תזרים מזומנים מפעולות שוטפות אשר מממן את השקעותיה ברכוש קבוע ובלתי מוחשי וכן חלק מהדיבידנד.על פי מדיניות החברה מאז שנת 2002 מחולק דיבידנד פעמיים בשנה, לאחר פרסום תוצאות הרבעון השני והדוח השנתי, בשיעור של 50% מהרווח הניתן לחלוקה שנצבר במחצית השנה הקודמת, בכפוף לכל דין ולהחלטת הדירקטוריון.

כפי שניתן לראות בטבלה הבאה תזרים המזומנים החופשי אינו מספיק כדי לממן את חלוקת הדיבידנד. החברה גייסה בשנת 2013 מתאגידים בנקאיים 100 מ' ש"ח וסכום זהה במחצית הראשונה של 2012. גיוס הון זר זה וההשקעה הגדולה ברכוש קבוע ובלתי מוחשי במחצית הראשונה של 2014 גרמו לירידה ביחס ההון למאזן.

להלן נתוני הרווח הנקי ותזרימי המזומנים, באלפי ש"ח:

-

H1/14

2013

2012

2011

רווח נקי 31,134 94,190 81,668 74,710
תזרים מפעולות שוטפות 69,686 85,177 99,911 86,805
רכישת רכוש קבוע ובלתי מוחשי 53,775 59,048 61,668 30,870
תזרים מזומנים חופשי 15,911 26,129 38,243 55,935
דיבידנד שחולק 25,535 46,560 52,000 52,070
הון עצמי/מאזן 49.8% 57.3% 55.0% 54.4%

חברת מידרוג דירגה בנובמבר 2013 את יכולת הפרעון הכוללת של החברה בדרוג A1 עם אופק יציב. ביולי 2013 פרעה החברה את כל חובה למחזיקי אג"ח והיא מקבלת אשראי בנקאי בלבד. נמשיך לעקוב אחר התפתחות מצבה הפיננסי של החברה.

מותגים נוספים

בתחום זה החברה אינה שוקטת על שמריה ורוכשת/מוסיפה מותגים לפעילותה:

C&K

בחודש מאי חתמה החברה על חוזה עם חברת Cַ&K, חברת אופנה בינלאומית למוצרי הנעלה, תיקים ואביזרים לנשים.החוזה מעניק לחברה זיכיון בלעדי להקמת רשת חנויות בישראל למכירת מוצרי C&K. החברה מעריכה כי מכירות המותג בישראל יחלו ברבעון הראשון של שנת 2015, וכי ההשקעה בהון החוזר (מלאי ואשראי ללקוחות בניכוי אשראי ספקים מ C&K) במהלך שמונה שנות ההפעלה הראשונות תסתכם ב-30 מ' ש"ח.

יאנגה בע"מ

החברה עומדת לרכוש מחצית מחברת יאנגה בע"מ העוסקת באופנת בוטיק לנשים בסגנון וינטג'/רומנטי ומפעילה כיום 7 חנויות בישראל.החברה תשקיע בעסקה 3.5 מ' ש"ח.

מכירות יאנגה בשנת 2013 הסתכמו ב-12 מ' ש"ח ובמחצית הראשונה של 2014 ב-8 מ' ש"ח. הרווח הנקי בתקופות אלה הסתכם ב-1.5 מ' ש"ח ו-1 מ' ש"ח בהתאמה.

נייקי

בתגובה לכתבה שפורסמה בעיתון "גלובס" אישרה החברה כי מתנהלים מגעים עם חברת נייקי לבחינת אפשרויות שיתוף פעולה ביחס לפעילות בישראל.

מקריאת הכתבה בגלובס עולה כי הנושא אינו פשוט כלל: כיום פועלות בישראל 27 חנויות של המותג נייק, המופעלות על ידי לא פחות מ-7 זכיינים. המגעים מתנהלים אפוא במקביל מול חברת נייקי והזכיינים, ויש להניח כי קבלת הזיכיון תהיה כרוכה בתשלום לזכיינים.

השוואת נתוני חברות האופנה המובילות

להלן השוואת התוצאות העסקיות של החברות פוקס, קסטרו וגולף במחצית הראשונה של 2014, באלפי ש"ח:

-

פוקס קסטרו גולף
מכירות: 514,445 419,149 339,227
רווחיות גולמית: 60.9% 58.8% 60.6%
רווח תפעולי: 32,658 25,920  30,346
רווחיות תפעולית:  6.3%  6.2% 8.9% 
רווח נקי לבעלי המניות:  31,134  21,115  23,346
שווי שוק (במליוני ש"ח):  1,098  546 458
שינוי מתחילת השנה: 14.7%- 8.3%- 2.7%
מכפיל רווח (12 חודשים אחרונים):  13.4  12.1  9.4

שורה תחתונה

המחצית הראשונה של השנה ככל הנראה לא מייצגת את תוצאותיה העסקיות של השנה, אולם גם הרבעון השלישי נפגע בעקבות מבצע צוק איתן, כך ששנת 2014 כולה תהיה עם השפעות חד פעמיות.

בעולם האופנה פוקס נחשבה לחברה סולידית יותר המוכרת מוצרי "בייסיק" ופחות חשופה למחזורי עסקים. בשנים האחרונות הוסיפה החברה מותגים רבים לעסקיה והיא ממשיכה בכיוון זה במרץ רב, כך שהיא בעלת סיכונים עסקיים דומים לחברות האופנה האחרות.

הצמיחה המהירה בעסקיה של פוקס נעצרה השנה, ויתכן שהשוק מבין זאת. ביטוי לכך הוא הקפאון במספר חנויות פוקס ביחס לתכנית הפיתוח שהוצגה בשנה שעברה.

העליה החדה בעלויות התפעול הקבועות ושל חלקן היחסי במחזור, היא סיוט של כל חברה קמעונאית הנושאת בהוצאות של החזקת סניפים וכן של מרכיב מסוים של שכר, ללא קשר להיקף המכירות. עם זאת, יש להמתין לנתוני השנה כולה - יתכן שההשקעה ברכוש קבוע אינה פרופורציונלית לאורך השנה כולה.

ההתפתחויות העסקיות השנה והירידה במחיר המניה מדגימים כי פוקס היא חברה איכותית, אך צמיחתה אינה מובטחת בכל שנה. מחיר המניה הוא סביר, אך ההשקעה בה מתאימה עתה לרצים למרחקים ארוכים ולא למחפשים רווח מהיר.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראו סקירות נוספות על פוקס ויזל:
פוקס ויזל רבעון שלישי 2017 - צמיחה בכל הפרמטרים, הרחבת פורטפוליו המותגים, והפעלת אתר מקוון., 24/12/2017
פוקס ממשיכה לאסוף מותגים, מנהלת מו"מ לשיווק מותגי Urban Outfitters בישראל., 15/06/2017
פוקס ממשיכה להתרחב - קיבלה זכיון חלקי למותגי Nike בישראל., 30/11/2014
פוקס - קבלת הזכיון למותג מנגו ותכנית אסטרטגית לעתיד., 31/10/2014
צניחה ברווחי פוקס ברבעון הראשון בעקבות החורף השחון ועיתוי חג הפסח.מדוע לא פורסמה אזהרת רווח?, 17/05/2014
פוקס רבעון שלישי 2013 - המשך הצמיחה, תכנית שאפתנית לשנים הקרובות., 11/12/2013
פוקס מחצית ראשונה 2013 - המשך צמיחה ותכניות לצמיחה נוספת., 2/09/2013
האם המלאי של פוקס גבוה?, 23/08/2013
פוקס ברבעון הראשון 2013 - המשך בצמיחה הודות לעיתוי חג הפסח ולמכירות אמריקן איגל., 1/06/2013
פוקס ברבעון השלישי - אמריקן איגל הזניקה את המכירות אך הרווח התפעולי עלה בשיעור נמוך יותר., 15/12/2012
דרונט בניית אתרים