Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פוקס ויזל רבעון שלישי 2017 - צמיחה בכל הפרמטרים, הרחבת פורטפוליו המותגים, והפעלת אתר מקוון.

24/12/2017

על רקע הסנטימנט השלילי השורר בשוק ביחס לענף הקמעונאות המסורתי כתוצאה מהתחזקות הרכישות המקוונות, פוקס ויזל ממשיכה לאסוף מותגים בינלאומיים מובילים לצד מוצרי הבייסיק שמהם נבנתה החברה, ונכנסת בעצמה לתחום המכירות המקוונות.

 

פוקס נסחרת בשווי שוק של 992 מ' ש"ח, לאחר שמנית פוקס עלתה מתחילת השנה ב-22% ובחמש השנים האחרונות ב-82%. הראל ויזל, מנכ"ל החברה והרוח החיה בה, ואברהם פוקס המכהן כדירקטור בחברה מחזיקים כל אחד ב-25% ממניות החברה. משקיעים מוסדיים מחזיקים ב-12% מהמניות והציבור ב-38%.

 

מכירות 100% ממותגי הקבוצה על בסיס פרו-פורמה המוצגות על ידי החברה במסגרת הדוחות המגזריים ללא קשר לחלקה בפועל של החברה בתוצאות מגזרי הפעילות, הסתכמו ברבעון השלישי ב-573.9 מ' ש"ח, גידול של 8.3%. בתקופה ינואר-ספטמבר (למען הקיצור: "התקופה") הסתכמו המכירות  ב-1.64 מיליארד ש"ח, גידול של 7%.

הרווחיות הגולמית עלתה ברבעון השלישי מ-58% ל-59.7%, ובתקופה מ- 58.3% ל-59%.

ברווח התפעולי חל ברבעון זינוק של 29.5% מ-22.1 מ' ש"ח ל-28.6 מ' ש"ח, ובתקופה של 30.8% מ-60.6 מ' ש"ח ל-79.2 מ' ש"ח. הרווחיות התפעולית אמנם עלתה ברבעון מ-4.2% ל-5% ובתקופה מ-4% ל-4.8% אולם היא עדיין נמוכה, ומבטאת הוצאות תפעוליות גבוהות בעיקר על שכירות ואחזקת החנויות של הרשת המהוות כ-20% מהמחזור, והוצאות שכר המהוות כ- 18% מהמחזור.

מגזר האופנה ואופנת הבית, ה"בייסיק" של החברה אשר מכירותיו מהוות כ-75%  ממכירותיה, צמח ברבעון ובתקופה בכ-5%. החברה מציינת כי עיתוי ראש השנה ב-20 בספטמבר השנה גרם לכך שכל המכירות לקראת החג נכללו ברבעון השלישי, בעוד שאשתקד חל ראש השנה ב-2 באוקטובר, כך שחלק מהמכירות לחג נכללו ב-2016 ברבעון הרביעי. למרות הרוח הגבית של עיתוי החג, התפתחות המכירות על בסיס חנויות זהות וכן המכירות למ"ר מעידות על קפאון. הצמיחה נבעה מגידול במספר החנויות - 325 חנויות בספטמבר 2017 לעומת 316 בספטמבר 2016. הרווח התפעולי עלה ברבעון ב-32% ובתקופה ב- 51% אולם הרווחיות התפעולית נשארה נמוכה אפילו מהממוצע המשוקלל של הקבוצה כולה על בסיס פרו-פורמה- 2.6% ברבעון ו-2.9% בתקופה. 

 

מכירות ללין (כזכור מדובר ב-100% מהמכירות, בפועל החברה החזיקה ב-50% מהבעלות) המהוות כ-9% מסך המכירות, עלו ברבעון ובתקופה ב-11.7%. הרווח התפעולי זינק ברבעון ב-175% ובתקופה ב-101%. הרווחיות התפעולית ברבעון קפצה אף היא מ-5.8% ל-14.3% ובתקופה מ-6% ל-10.8%. ללין מפעילה 107 חנויות בישראל וחנות אחת ביו-יורק, לעומת 104 חנויות אשתקד.

 

כל שאר המותגים הוכנסו ל"סל" אחד במגזר "אחרים לא משויך" והם כוללים את המותגים בילבונג, נייק, פוט לוקר, סאקס, ינגה, וטרמינל X, אתר המכירות המקוון של החברה. מכירות מגזר זה מהוות כ-18% מסך המכירות והן עלו ברבעון ב-26.5% ובתקופה ב-18%, ככל הנראה בעקבות תחילת ההפעלה של חנויות פוט לוקר במרץ 2017. למרות הזינוק במכירות הרווח התפעולי ירד ברבעון ב-4.7% ושמר על יציבות בתקופה - תוצאות מתבקשות עקב תחילת ההפעלה של החנויות החדשות של פוט לוקר והוצאות הקשורות להקמת האתר המקוון. ברבעון ובתקופה היתה הרווחיות התפעולית 8.9%.

 

טרמינל X הינו אתר מקוון רב מותגי בתחום האופנה והלייף סטייל.נמכרים בו מותגים הנמכרים כיום על ידי החברה וחברות המוחזקות על ידה, וכן מותגים בינלאומיים ו/או מקומיים של צדדי ג' ומותג פרטי. 

 

בדוח רו"ה המאוחד לא מוצגות מכירות המותגים בהם מחזיקה החברה ב-50% או פחות - ללין, סאקס, בילי האוז ויאנגה ותוצאות פעילותם מופיעות בשורה אחת לפי שיטת האקוויטי. המכירות ברבעון השלישי בדוח זה הסתכמו ב- 394 מ' ש"ח, גידול של 8%, ובתקופה ב-1.13 מיליארד ש"ח, גידול של 8% .

ברווחיות הגולמית חל שיפור מ-55.6% אשתקד ל-57.7% ברבעון השלישי השנה, ובתקופה חל גידול מ-55.9% ל-56.8%. הרווח התפעולי, כולל חלק הקבוצה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת אקוויטי הסתכם ב-19.9 מ' ש"ח , גידול של 29%. בניטרול רווחי  האקוויטי הסתכם הרווח התפעולי ב-13.8 מ' ש"ח לעומת 12.8 מ' ש"ח אשתקד, גידול של 8.9% בלבד. בתקופה הסתכם הרווח התפעולי ב-58.3 מ' ש"ח, גידול של 27.2%, וללא רווחי אקוויטי ב-46.8 מ' ש"ח, גידול של 16.7%. רווחי האקוויטי גדלו בשיעורים גבוהים ככל הנראה בעקבות הזינוק ברווחי ללין אשר חלק מההחזקה בה נמכר לאחר תאריך המאזן.

החברה רשמה ברבעון הכנסות מימון נטו של 5.1 מ' ש"ח לעומת הוצאות מימון נטו של 6.9 מ' ש"ח אשתקד, ובתקופה הוצאות מימון נטו של 17.2 מ' ש"ח לעומת 10 מ' ש"ח אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-20.6 מ' ש"ח לעומת 7.1 מ' ש"ח ובתקופה ב-34.1 מ' ש"ח לעומת 28 מ' ש"ח אשתקד.הגידול החד ברווח הנקי ברבעון נבע בעיקר ממעבר מהוצאות מימון נטו אשתקד להכנסות מימון נטו השנה.

 

הוצאות מימון -  מהותיות ותנודתיות

 

הוצאות המימון נטו מהוות אחוז נכבד מהרווח התפעולי, ובשיעורים תנודתיים. הדבר מקשה על התייחסות לרווח הנקי בתקופות מסוימות כאל רווח מייצג. בתקופה ינואר-ספטמבר הסתכמו הוצאות המימון נטו ב-17.2 מ' ש"ח, 30% מהרווח התפעולי. בתקופה המקבילה הסתכמו הוצאות המימון ב-10 מ' ש"ח, 22% מהרווח התפעולי. ברבעון השלישי היו לחברה הכנסות מימון נטו בסך של 5.1 מ' ש"ח, בעוד שברבעון השלישי אשתקד הסתכמו הוצאות המימון נטו ב-6.9 מ' ש"ח,  45% מהרווח התפעולי. 

עפ"י מאזן ההצמדה של החברה נכון ל-30.9.17 הסתכם אשראי הספקים הנקוב בדולר וביורו ב-67 מ' ש"ח.עסקאות הגנה לאותו מועד הסתכמו ב-63 מ' ש"ח, ובנוסף בוצעו עסקאות הגנה מורכבות (אופציות Knock in) בהיקף של 182 מ' ש"ח. החברה מבצעת הגנה על החשיפה במט"ח מיום הוצאת ההזמנה לספק ועד למועד התשלום.

ברבעון השלישי השנה היה לחברה רווח של 9.8 מ' ש"ח בגין עסקאות אלה, אולם רווח זה הוא חריג, ובתקופות האחרונות היו לחברה הפסדים מעסקאות הגנה. ברבעון השלישי אשתקד היה לחברה הפסד של 5.4 מ' ש"ח, ובתקופה ינואר-ספטמבר הניבו עסקאות אלה הפסד בסך 4.4 מ' ש"ח לעומת הפסד של 10.9 מ' ש"ח אשתקד. בשנת 2016 כולה היה לחברה הפסד של 8.6 מ' ש"ח. 

 

התפתחויות עסקיות

 

זכיון להקמת רשת חנויות Nike בקנדה

 

באפריל 2017 נחתם הסכם להפעלת חנויות Nike בין חברת הבת ריטיילורס בה מחזיקה החברה ב-90%, לבין Nike בקנדה, לפיו העניקה Nike לריטיילורס רישיון לתקופה של שבע שנים להקמת והפעלת רשת חנויות בקנדה. בחנויות ימכרו פריטי הנעלה, ביגוד ואביזרי ספורט של המותג Nike. בנוסף, תינתן תקופת רישיון של שבע שנים לכל חנות אשר Nike תאשר את פתיחתה. בשלב הראשון תתרכז הפעילות בעיר טורונטו. לאחר תאריך המאזן נפתחה חנות ראשונה של המותג Nike במרכז מסחרי בטורונטו.

 

זכיון להקמת רשת חנויות של המותג Urban בישראל

 

בספטמבר 2017 חתמה החברה על הסכמי זכיון בלעדיים עם חברת Urban Outfittes להפעלת רשת חנויות של מותגי החברה בישראל, לרבות מכירות באמצעות האתר המקוון טרמינל X. תקופת ההסכם הינה למשך 10 שנים עם אופציה להארכה ב-10 שנים נוספות בכפוף לתנאים מסוימים.

הזכיון יופעל באמצעות חברה אשר פוקס תחזיק ב-80% ממניותיה.

 

מכירת מחצית מהחזקות החברה בחברת ללין

 

בנובמבר השנה נחתם הסכם בין ללין ובעלי מניותיה למשקיע אסטרטגי לפיו ירכוש המשקיע מבעלי המניות הקיימים בחלקים שווים מניות המהוות 25% מהון המניות של ללין לפי שווי חברה 350 מ' ש"ח. כמו כן תוענק לשותף האסטרטגי אופצית Call לרכישת מלוא ההחזקות של בעלי המניות הקיימים לאחר 4 שנים ממועד השלמת העסקה לפי הגבוה שבין שווי מוסכם של 450 מ' ש"ח לבין ממוצע של מכפיל 2 על מחזור המכירות ומכפיל 12.5 על ה-EBITDA.

החברה דווחה כי על פי חישוביה אם תצא העסקה לפועל היא צפויה לרשום רווח חשבונאי של 130 מ' ש"ח משערוך שווי החזקתה בחברה.

לשותף הפוטנציאלי הוענקה תקופת בלעדיות של 40 ימי עבודה להשלמת המו"מ.

 

הקצאת מניות בחברת טרמינל X

 

החברה המחזיקה ב-75% ממניות האתר בשותפות עם חברת הורוביץ יאנג המחזיקה ב-25% הגיעה להסכם עם זכיינית הטלויזיה "רשת" לפיו טרמינל X תקצה מניות שיקנו לה 25% מההון בתמורה לפרסום בהיקף של 50 מ' ש"ח במשך 5-8 שנים.

לאחר הקצאת המניות תחזיק פוקס ב-56.25% מהמניות, רשת ב-25% והורוביץ ב-18.75%.

העסקה כפופה לאישור הרשות השניה שעדיין לא נתקבלה.

 

מדיניות דיבידנד

 

מדיניותהחברה היא לחלק דיבידנד בשיעור של 50% מהרווח הנקי אחת לשנה, לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים. השנה חילקה החברה בגין שנת 2016 דיבידנד בסך של 32.7 מ' ש"ח, תשואת דיבידנד של 3.3% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה.

 

שורה תחתונה

 

  • החברה הגדילה את פורטפוליו המותגים שהיא משווקת, ובמקביל החלה להפעיל לאחרונה אתר מקוון למכירת מותגים שלה וכן מותגים שאינה משווקת בחנויות.
  • במגזר הותיק והמסורתי של החברה, מגזר האופנה ואופנת הבית, הרווחיות התפעולית עדיין נמוכה, כ-3%, ועל בסיס חנויות זהות ומכירות למ"ר שוררת סטגנציה.
  • החברה צמחה ברבעון השלישי ובתקופה ינואר-ספטמבר בכל הפרמטרים.
  • הצמיחה המשמעותית במכירות צפויה מהמותגים והפעילויות שנוספו לחברה, אשר חלקם עדיין לא החל לפעול - Foot Locker, ו-Urban בישראל, נייק בקנדה, והאתר המקוון.
  • על בסיס הרווח הנקי לשנה שהסתיימה ב-30.9.17, כ-72 מ' ש"ח, נסחרת החברה במכפיל רווח סביר ביותר של 13.8. עם זאת, הרבעון האחרון של 2016 היה רבעון חזק במיוחד. הרווח הנקי בו, כ-38 מ' ש"ח, גבוה מהרווח הנקי בתקופה ינואר-ספטמבר 2017 כולה. לכך יש להוסיף את החורף שלא ממהר השנה להגיע, ולכן לא בטוח שהרבעון האחרון השנה יהיה דומה לזה של 2016. המשמעות היא שמכפיל הרווח בו נסחרת החברה גבוה יותר, אולי אפילו הרבה יותר.
  • להערכתנו פוקס היא חברה איכותית המגלה דינמיות ויוזמה עסקית לאורך השנים האחרונות, עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. משקיעים המאמינים בכך צריכים להביא בחשבון שיתכן שהדרך למימוש הפוטנציאל עלולה להיות מלווה בתנודתיות.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראו סקירות נוספות על פוקס ויזל:
פוקס ממשיכה לאסוף מותגים, מנהלת מו"מ לשיווק מותגי Urban Outfitters בישראל., 15/06/2017
פוקס ממשיכה להתרחב - קיבלה זכיון חלקי למותגי Nike בישראל., 30/11/2014
פוקס - קבלת הזכיון למותג מנגו ותכנית אסטרטגית לעתיד., 31/10/2014
פוקס במחצית הראשונה 2014 - הצמיחה תצטרך לחכות לשנת 2015., 3/09/2014
צניחה ברווחי פוקס ברבעון הראשון בעקבות החורף השחון ועיתוי חג הפסח.מדוע לא פורסמה אזהרת רווח?, 17/05/2014
פוקס רבעון שלישי 2013 - המשך הצמיחה, תכנית שאפתנית לשנים הקרובות., 11/12/2013
פוקס מחצית ראשונה 2013 - המשך צמיחה ותכניות לצמיחה נוספת., 2/09/2013
האם המלאי של פוקס גבוה?, 23/08/2013
פוקס ברבעון הראשון 2013 - המשך בצמיחה הודות לעיתוי חג הפסח ולמכירות אמריקן איגל., 1/06/2013
פוקס ברבעון השלישי - אמריקן איגל הזניקה את המכירות אך הרווח התפעולי עלה בשיעור נמוך יותר., 15/12/2012
דרונט בניית אתרים