Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פלסאון רבעון ראשון 2012 - התחלה של שינוי מגמה?

לאחר שנה מוצלחת ב-2011 נפתחה שנת 2012 בצורה פחות טובה.במגזר הפעילות העיקרי - אביזרי חיבור לצנרת - חלה ירידה במכירות, ברווח וברווחיות הגולמית.במגזר ענף הלול הקטן יותר חלה עליה חדה במכירות, ברווח וברווחיות הגולמית.
15/06/2012

לסקירה מקיפה על החברה לחץ כאן

פלסאון תעשיות מציינת בדו"ח הדירקטוריון כי מגמת ירידת מחיר חומרי הגלם שהחלה במאי 2011 התהפכה בתחילת שנת 2012 עם עליות מחירים של כ- 18.7%, אשר נראה כי נבלמו כרגע (נכון למאי 2012 ) ואף החלה מגמת ירידה קלה במקביל לירידת מחיר הנפט.

החברה מסבירה את הירידה ברווחיות הגולמית בירידה בהיקף היצור אשר הביאה ל"חסרון לקוטן".החברה אינה מציינת בכמה ירד היקף היצור והאם חל שינוי תחשיבי בהעמסת סכומי התקורה ביצור כתוצאה מהירידה בהיקף היצור.

יש לציין כי בדו"ח הדירקטוריון מדווחת החברה כי ניכרת בשווקים חשדנות ואי ודאות המביאים לעיכוב אצל הלקוחות בתחילת פרויקטים שאושרו בסוף השנה הקודמת ו/או בתחילת שנה זו, וכי לגבי חלק מהפרויקטים, ייצורם אף הושלם והקבוצה ערוכה לאספקתם ללקוחות.האם מדובר בפרויקטים אשר החברה כבר יצרה, כאמור, והלקוח אינו מושך את הסחורה ומשלם עבורה? לא ברור, וכן לא ברור מה היקף הבעיה.

הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו ב-55.4 מ' ש"ח, עליה של 6.6%, והוצאות ההנהלה והכלליות בכ-12 מ' ש"ח, ירידה של כ-18%.הירידה בהוצאות ההנהלה היא עקב שינוי בהסכם הניהול עם קיבוץ מעגן מיכאל (ראה על כך בסקירה על שנת 2011).

הרווח התפעולי והרווחיות התפעולית ללא הכנסות והוצאות אחרות ירד  בשיעור חד כתוצאה מהירידה ברווח הגולמי.

בולטת העובדה כי לצד הירידה החדה ברווח התפעולי, 23.3%, לא חל שינוי ב-Ebitda.סכום הפחת וההפחתות הוא למעשה ההפרש בין ה-Ebitda לבין הרווח התפעולי.סכום זה ברבעון הראשון של 2012 היה כ-22 מ' ש"ח לעומת 13.4 מ' ש"ח בלבד ברבעון הראשון של 2011, וכ-41% מסכום הפחת וההפחתות בשנת 2011 כולה אשר הסתכם ב-54.4 מ' ש"ח.החברה אינה מספקת הסבר להפרש זה  בסכומי הפחת וההפחתות שאמורים להיות קבועים פחות או יותר, בדרך כלל.הסבר הגיוני לכך יכול להיות הפחתת מלאי אשר השפיעה גם על הרווחיות הגולמית.

הכנסות המימון ברבעון עלו בעוד שהוצאות המימון ירדו, וכתוצאה מכך חלה ירידה חדה בהוצאות המימון נטו.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ברבעון בכ-6%.בניטרול רווח ההון ממכירת פעילות החממות היתה הירידה תלולה אף יותר.

במהלך הרבעון החברה מכרה  חברת ריאון בה מחזיקה החברה ב-50.09% את פעילות החממות של הקבוצה.רווח ההון מהמכירה הסתכם ב-8.4 מ' ש"ח והוצג כהכנסה אחרת בדו"ח המאוחד.חלקה של החברה ברווח ההון הוא 4.1 מ' ש"ח.

להלן דו"ח רו"ה מגזרי, באלפי ש"ח: 

דיווח מיגזרי שינוי Q1/12 Q1/11 2011
מכירות אביזרי חיבור לצנרת (6.4%) 165,773 177,048 674,638
רווח גולמי (18.9%) 62,797 77,433 301,404
רווחיות גולמית

-

37.9% 43.7% 44.7%
מכירות מוצרים בענף הלול 37% 69,688 50,847 234,067
רווח גולמי

41.6%

27,958 19,737 91,180
רווחיות גולמית

-

40.1% 38.8% 40%
הכנסות מפעילויות נוספות 9.6% 15,905 17,593 66,357
רווח גולמי (21.7%) 4,469 5,709 20,858
רווחיות גולמית

-

28.1% 32.4% 31.4%

להלן תמצית דו"ח רו"ה ותזרימי מזומן לחברה כולה, באלפי ש"ח: 

רו"ה לחברה כולה שינוי Q1/12 Q1/11 2011
מכירות 2.4% 251,366 245,488 975,062
רווח גולמי (7.4%) 95,224 102,879 413,442
רווחיות גולמית

-

37.9% 41.9% 42.4%
רווח תפעולי* (23.3%) 27,813 36,284 138,603
רווחיות תפעולית

-

11.1% 14.8% 14.2%
Ebitda

-

49,800 49,700 193,500
הוצאות מימון נטו (70.1%) 1,923 6,619 18,216
רווח נקי 6% 29,612 27,932 100,628
רווח נקי מיוחס לבעלי המניות (5.7%) 25,600 27,134 96,099

*ללא הכנסות והוצאות אחרות.

תזרים מזומנים שינוי Q1/12 Q1/11 2011
תזרים תפעולי

-

1,023 (35,462) 83,839
השקעות ברכוש (62.1%) 6,644 17,531 43,296
דיבידנד ששולם

-

-

499 58,785

מאזן החברה ל-31.3.12

 • מאזן החברה ל-31.3.12 הסתכם ב-1,257 מ' ש"ח, מזה הון עצמי בסך 690 מ' ש"ח, 55% מסך המאזן.
 • לחברה נכסים נזילים בסך 236 מ' ש"ח, וכנגד חוב פיננסי בסך 355 מ' ש"ח המממן בעיקר את ההון החוזר התפעולי.
 • ההון החוזר התפעולי הסתכם ב-419 מ' ש"ח, לעומת 385 מ' ש"ח אשתקד ו-390 מ' ש"ח בדצמבר 2011.הסעיפים העיקריים בהון החוזר התפעולי הם סעיף הלקוחות, 282 מ' ש"ח, המבטא על פי נתוני החברה שלושה חודשי אשראי, ומלאי אדיר בסך 275 מ' ש"ח, 5.3 חודשי מלאי על פי נתוני החברה.
 • נכסים שאינם שוטפים, בעיקר רכוש קבוע הסתכמו בכ-420 מ' ש"ח.
 • התחיבויות שאינן שוטפות הסתכמו בכ-142 מ' ש"ח, בעיקר הלואות לזמן ארוך בסך של כ-112 מ' ש"ח.

שורה תחתונה

 • שווי השוק של החברה נכון למועד הסקירה הוא 907 מ' ש"ח.מניות החברה עלו מתחילת השנה ב-14% ובשניים עשר החודשים האחרונים בכ-34%.
 • החברה נסחרת במכפיל רווח של  9.6.בהתחשב בנכסים הנזילים של החברה וברווח בגינם מכפיל הרווח הוא 7.7.
 • כמחצית ממכירות החברה הן באירופה, המצויה במשבר מעמיק והולך, ונתוני המכירות בתחום העיקרי של החברה מורים ברבעון על ירידה.
 • המלאי האדיר בסך של 275 מ' ש"ח אשר נועד לענות בתקופות טובות במהירות על צרכי הלקוחות, עלול להוות גורם סיכון משמעותי ביותר כאשר כיוון השוק הוא שלילי.יש לציין בהקשר זה את ההערה המופיעה בדו"ח הדירקטוריון ביחס לעיכוב פרויקטים על ידי לקוחות אשר היצור עבורם הושלם.
 • ניתן היה לצפות כי החברה תפעל לקיטון במלאי ולא תחזיק בתקופה זאת מלאי ל-5.3 חודשים (נתוני החברה).ניתן היה לצפות גם כי בהתחשב בהיקף המלאי, על החברה תציג את מדיניות הפחתת המלאי. 
 • פעילות החברה הקשורה להשקעות תשתית אינה דפנסיבית בעיתות משבר.
 • למרות המכפיל הנמוך בו נסחרת החברה והרקורד המרשים שלה היינו מגלים כיום גישה זהירה הרבה יותר כלפי השקעה במניות החברה.
  סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לשנות את החזקותיו בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על פלסאון תעשיות:
פלסאון ברבעון השני 2012 - עכשו אין ספק שמדובר בשינוי מגמה.שבחים מחברת הדירוג מידרוג., 13/11/2012
צמיחה ורווחיות תפעולית מרשימים לחברת פלסאון בשנת 2011.ירידה צפויה בדמי הניהול לקיבוץ מעגן מיכאל., 26/04/2012
פלסאון ברבעון שלישי - טוב.אפילו טוב מדי?, 19/12/2011
פלסאון - סקירה ראשונה ותוצאות המחצית הראשונה לשנת 2011, 26/10/2011
דרונט בניית אתרים