Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על בד בשנת 2012 - גידול במכירות וברווח, תלות גבוהה במספר לקוחות.

בשנת 2012 צעדה חברת על בד קדימה - היקף הפעילות ורווחיות החברה גדלו.בחינת ההרכב הפנימי של המכירות והרווח קצת פחות מעודדת.
5/04/2013

על בד עוסקת בפיתוח יצור ושיווק של מגבונים לחים עשויים בד לא ארוג במגוון אריזות ושימושים.בשנת 2010 רכשה החברה את חברת רוזתם העוסקת ביצור טמפונים ובשנת 2012 חברה אמריקנית העוסקת ביצור מוצרי ספיגה לנשים ולמבוגרים תמורת 14.9 מ' $.

מכירות המגבונים היוו בשנת 2012  79% מסך המכירות, מכירות מוצרי ההיגיינה הנשית היוו  14.4% מהמכירות ומכירות מוצרי הספיגה בתקופה של שבעה חודשים היוו 6.9% מהמחזור.

מכירות החברה הן על בסיס Private Label לרשתות שיווק, לחברות בעלות מותגים ולגופים מוסדיים.

החברה מחלקת את פעילותה לשלושה מגזרים - מגבונים לחים, היגיינה נשית, ומוצרי ספיגה.מגזר המגבונים הלחים מחולק לחלוקת משנה על בסיס שלושה מרכזי פעילות בישראל, גרמניה וארה"ב.המכירות המיוחסות למרכזי פעילות אלה הן גם למדינות סמוכות.

להלן התוצאות העסקיות לשנים 2011-2012 לפי מגזרים, באלפי ש"ח:

מגזר

סעיף

שינוי 2012 2011
מגבונים לחים ארה"ב: מכירות:

16.0% 

  151,631  130,726

           -

רווח תפעולי:

-

 (6,958)  (3,121)

מגבונים לחים ישראל:

מכירות:

 2.3%     

 243,745  238,195
רווח תפעולי (9.0%) 10,122 11,120
מגבונים לחים גרמניה: מכירות 13.3% 692,221 610,977
רווח תפעולי 54.9% 42,185 27,225
סה"כ מגבונים לחים: מכירות 11.0% 1,087,597 979,898

-

רווחיות גולמית

-

17.8% 17.1%

-

רווח תפעולי 28.7% 45,349 35,224
מגזר ההיגיינה הנשית: מכירות: 5.0%  199,472  190,012

-

רווחיות גולמית:

-

28.0% 26.0%

-

רווח תפעולי: 57.5%  9,408*  5,972

-

רווחיות תפעולית:

-

 4.7%

3.1%

מגזר מוצרי ספיגה** מכירות:

-

95,781

-

-

רווחיות גולמית:

-

14%

-

-

רווח תפעולי***:

-

(463)

-

* ללא הפרשה בגין איכות פגומה של חומר גלם שהתקבל בסך 9,367 אלפי ש"ח.היקף חומרי הגלם הפגומים שסופקו לחברה הסתכם ב-14 מ' ש"ח.

** לתקופה מיום 1 ביוני 2012, מועד צירוף העסקים.

*** ללא רווח מרכישה הזדמנותית בסך 14,946 אלפי ש"ח - עפ"י הערכת שווי שערכה החברה עולה שווי החברה שנרכשה בארה"ב על עלות הרכישה בסכום זה.

תחום המגבונים הלחים

בהמשך לגידול במכירות ב-2012 מעריכה החברה כי גם בשנת 2013 יחול גידול בהיקף הפעילות בתחום זה.

המכירות בגרמניה עצמה היוו 32% מסך מכירות המגזר, ארה"ב -13%, צרפת – 12%, אנגליה – 9%, ישראל – 7%.

לחברה 8%-10% משוק המגבונים הלחים באירופה וארה"ב והיא נמנית על שלושת היצרנים הגדולים בעולם למותג פרטי וליצור עבור מותגים בינלאומיים.חלק השוק בישראל - 52%.

מכירות המגבונים הלחים לרשתות קמעונאיות היוו בשנת 2012 69% ממכירות התחום (2011- 73%), מותגים בינלאומיים - 26% (22%), מוסדיים ואחרים - 5% (5%).

הסכמי הקבוצה עם הלקוחות הינם בד"כ הסכמים לזמן קצר, המתחדשים מדי תקופה.עם זאת, רוב המכירות הן ללקוחות איתם עובדת החברה שנים רבות.בשנת 2012 72% מהמכירות היו ללקוחות איתם לחברה חוזים מתחדשים במשך למעלה מ-5 שנים ו-19% בין שנה לחמש שנים.

24% ממכירות המגבונים הן ללקוח אחד (ב-2011 22%) וללקוח שני מהוות המכירות 14% (14%).שני הלקוחות הם ממגזר גרמניה ומהווים קרוב ל-60% ממנו.מדובר בתלות גבוהה של 38% ממכירות התחום לשני לקוחות המהווים גם 30% מסך מכירות החברה.יש לציין עוד כי 56% מהגידול בתחום נבע בשנת 2012 משני לקוחות אלה.לתלות זאת השפעה גדולה אף יותר על רווחיות החברה, מאחר והרווח התפעולי של מגזר המגבונים בגרמניה מהווה 79% מהרווח התפעולי של החברה כולה ללא הכנסות והוצאות אחרות.

בולטות התוצאות השליליות של התחום בארה"ב באופן עקבי.

החברה השלימה קו יצור ליצור בד המשמש ביצור מגבונים לחים בהשקעה של למעלה מ-13 מ' אירו. הפעלת הקו בתפוקה מלאה הצפויה ב-2014 תחליף  את הבד שקונה החברה מספקים חיצוניים המהווה 30% מצריכת הבד של החברה.הקו שהושלם הוא השלישי ליצור בדי Spanlace.

בשנת 2013 מתכננת החברה להשקיע 8 מ' אירו נוספים בהרחבת כושר היצור על ידי הרחבת הקוים.

כושר היצור למוצרים מוגמרים מנוצל ב-90% לאחר הרחבה בשנת 2012.

תחום מוצרי ההיגיינה הנשית

גם בתחום פעילות זה מגלה החברה אופטימיות ומעריכה כי בשנת 2013 יגדלו המכירות עקב כניסה של מוצרים חדשים, התקשרות עם לקוחות נוספים, ומעבר להפצה ישירה לחלק מהלקוחות.תקציב החברה לשנת 2013 הוא של גידול בשיעור של 14.2% במכירות.

המכירות בארה"ב היוו בשנת 2012 88% מהמכירות.החברה הינה הספק הגדול ביותר בארה"ב בתחום ה-PL לצד עוד שני ספקים המהווים 90% מהשוק.

מכירות על בסיס PL מהוות כ-10% מהשוק בארה"ב וכ- 20%-30% באירופה.

מכירות החברה בתחום מוצרי ההיגיינה הנשית לשלושה לקוחות היוו בשנת 2012 69% מהמכירות (2011 - 59%) על פי החלוקה הבאה - לקוח א' 40% מהמחזור (2011- 32%), ב' – 18% (16%), ג- 11% (ללא שינוי).

עם זאת, 89% מהמכירות הן ללקוחות איתם עובדת החברה מעל ל-5 שנים ו-10% מהמכירות הן ללקוחות איתם עובדת החברה בין שנה ל-5 שנים.

כושר היצור של החברה מנוצל בשיעור של 88%.

מוצרי ספיגה  

החברה רכשה מפעל בארה"ב ליצור מוצרי ספיגה לנשים ולמבוגרים בעלות של 14.9 מ' $.הרכישה הושלמה ב-1.6.12.גם פעילות זאת היא על בסיס של PL.

השוק האמריקני מתאפיין בגידול עקבי של מוצרי PL בתחום התחבושות ההיגייניות.
 
לחברה אין לקוח שחלקו במחזור עולה על 10%.

כושר היצור מנוצל בשיעור של 45%. 

תוצאות עסקיות לחברה כולה

להלן תמצית התוצאות העסקיות לחברה כולה, באלפי ש"ח: 

דוח רו"ה שינוי 2012 2011
מכירות: 18.2% 1,382,850 1,169,910
רווחיות גולמית:

-

19.1% 18.6%
Ebitda 21.6% 108,922 89,540
רווח תפעולי* 33.1% 53,489 40,191
רווחיות תפעולית: 3.9% 3.4%
הכנסות/(הוצאות) אחרות נטו:

-

6,424 (26)
רווח תפעולי כמופיע בדוחות:

49.2%

59,913

40,165

הכנסות מימון: (72.3%) 2,048 7,501
הוצאות מימון: 12.7% 22,441 19,919
רווח לפני מס: 42.4% 39,520

27,747

מסים על ההכנסה: 48.1% 8,773 5,924
רווח נקי: 40.9% 30,747 21,823
תזרימי מזומן
מפעולות שוטפות:

-

124,489 (25,992)
השקעה ברכישת חברות:

-

67,897

-

השקעה ברכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים: 16.1% 97,322 83,835
דיבידנד ששולם:

-

-

14,000

* ללא הכנסות והוצאות אחרות. 

הוצאה משמעותית של החברה היא בגין הובלה ומשלוחים - כ-117 מ' ש"ח ב-2012 וכ-94 מ' ש"ח בשנת 2011, כ-8.5% וכ-8% מהמחזור בהתאמה, ומה שחשוב יותר כ-45% מהרווח הגולמי.כלומר, קרוב למחצית ממה שנותר לחברה על פי תנאי הסחר מממן הובלה ומשלוחים.הוצאות אלה מתבקשות לאור המרחקים הגדולים בין המדינות בהן פועלת החברה, אולם קיים כאן פוטנציאל להתיעלות שרשרת האספקה ולגידול ברווח התפעולי.ב-2012 הכיוון היה דוקא הפוך והוצאות אלה גדלו בשיעור גבוה מהגידול במחזור.

כדי לממן את הגידול בהון החוזר כתוצאה מהגידול בפעילות ביצעה החברה בשנת 2012 נכיון של חוב לקוחות.סכום החוב שנוכה לתאריך המאזן הסתכם ב-50 מ' ש"ח וללא נכיון זה היה התזרים מפעולות שוטפות כ-75 מ' ש"ח - מכובד בפני עצמו אך לא מספיק כדי לממן את ההשקעה ברכוש קבוע.היקף ההשקעה ברכוש קבוע אינו יחודי לשנת 2012 בלבד והסתכם ב-84 מ' ש"ח ב-2011 וב-56 מ' ש"ח ב-2010.

שורה תחתונה

  • פעילות החברה היא על בסיס של Private Label.משמעות הדבר גמישות מחיר נמוכה והסתמכות משמעותית על יעילות ביצור ובניהול שרשרת האספקה.
  • החברה נעה קדימה, אולם היא תלויה תלות גבוהה בשני לקוחות בתחום המגבונים המהווים 30% ממכירות החברה באזור הרווחי ביותר בארופה, ובשלושה לקוחות בתחום ההיגיינה הנשית המהווים כ-10% ממכירות החברה.הקשר עם לקוחות אלה יכול להמשך עוד זמן רב, אולם פיזור רב יותר של המכירות ללקוחות החברה היה יכול להפחית את רמת הסיכון של החברה.
  • מבחינה זאת רכישה דוגמת הרכישה של פעילות מוצרי הספיגה היא צעד מבורך.
  • פעילות המגבונים הלחים בארה"ב המהווה כ-10% מפעילות החברה היא הפסדית בשנתיים האחרונות.החברה אינה נותנת הסבר לכך.
  • מתחילת השנה עלה שער המניה ב-6.2% וב-12 החודשים האחרונים בקרוב ל-24%.
  • על בסיס שווי השוק של החברה, 377 מ' ש"ח, נסחרת החברה במכפיל רווח של 12.3.
  • החברה אינה מספקת נתון של הרווח הנקי בניטרול הכנסות והוצאות אחרות, אולם ניתן להעריך כי בניטרול סעיפים אלה מכפיל הרווח עולה לכ-14.5.
  • מדובר במכפיל גבוה, אשר יכול להתבסס רק על עליה משמעותית בתוצאות 2013. 


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על על בד:
על בד במחצית הראשונה של 2014 - תנודות חדות במגזרי הפעילות השונים., 28/09/2014
על בד ב-2013 - קפאון במכירות, זינוק ברווח לאחר השלמת קו ייצור והתייעלות.רוזתם והוספיקו מאכזבות., 13/04/2014
על בד רבעון שלישי 2013 - מכירות מאכזבות, אבל כשהרווח מוכפל קשה לבוא בטענות., 20/11/2013
על בד - סיכום המחצית הראשונה של 2013 - הרווח התפעולי הוכפל, מגזר המגבונים עדיין השחקן הראשי., 27/10/2013
תיקון 16:דמי הניהול שתשלם חברת על בד למושב משואות יצחק לא יובאו לאישור האסיפה הכללית לאחר שהמושב לא הגיע להסכמה עם המוסדיים., 6/12/2011
על בד- תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011., 5/12/2011
דרונט בניית אתרים