Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על בד - סיכום המחצית הראשונה של 2013 - הרווח התפעולי הוכפל, מגזר המגבונים עדיין השחקן הראשי.

על בד סיימה מחצית שנה ראשונה טובה.המכירות עלו ב-10.9%, חל שיפור ברווחיות הגולמית והרווח התפעולי זינק.החברה החלה להפעיל את קו היצור השלישי לבד לא ארוג בשיטת Spanlace ולכך היתה תרומה משמעותית להוזלת היצור.
27/10/2013

לסקירה מקיפה על על בד ועל תוצאות שנת 2012 לחץ כאן.באתר נסקרות שתי חברות נוספות הפועלות בתחום יצור בד לא ארוג - אבגול וספאנטק.

הפעלת הקו השלישי ליצור בד לא ארוג בשיטת Spanlace.

בחודש פברואר החלה החברה לייצר יצור מסחרי בקו שהקמתו החלה במהלך 2011 ואשר עלותו היתה 73 מ' ש"ח.השלמת הקו תגדיל את כושר היצור של בד לא ארוג ב-40% ותאפשר יצור עצמי של בדים שנרכשו מחברות אחרות בעלויות גבוהוהת יותר בהיקף של 30% מהיקף הקניות.

לצד ההשקעה הכבדה בקו היצור השלישי של בדים לא ארוגים משקיע החברה באופן שוטף בהגדלת כושר יצור המגבונים וביעול ותחזוקה של קווי היצור הקיימים (ראה על כך בהמשך הסקירה).

תוצאות עסקיות לפי מגזרי הפעילות

להלן התוצאות לרבעון השני ולמחצית השניה של השנה, לפי מגזרי פעילות, באלפי ש"ח: 

מגזר

סעיף

שינוי 1-6/13 1-6/12 שינוי 4-6/13 4-6/12
מגבונים ארה"ב: מכירות: (1%)

 77,936

 78,723 (11.3%) 37,321 42,090

     

רווח תפעולי:

-

   2,206

 (3,533)

-

1,224 (2,402)

          ישראל:

מכירות: 11.8% 134,940    120,745 16.3% 70,143 60,328
רווח תפעולי 243%  15,464  4,509 117.1% 7,558 3,481
          גרמניה: מכירות 3.7%  359,596  346,714 (1.2%) 179,774 181,982
רווח תפעולי 33.2%  26,152  19,626 30.8% 14,305 10,935
           סה"כ : מכירות 4.8% 572,472  546,182  1.0% 287,238 284,400

 

רווח תפעולי 112.7%

 43,822

 20,602 92.2% 23,087 12,014
היגיינה נשית: מכירות: (10.5%)   90,872   101,569 (16.6%) 43,198 51,785

-

רווח תפעולי: 46.7%  6,347   4,327 (8.9%) 2,711 2,976
מוצרי ספיגה* מכירות:

-

 69,474

12,809

-

36,813 12,809

-

רווח תפעולי**:

-

571 (1,649)

-

843 (1,649)

* לתקופה מיום 1 ביוני 2012, מועד צירוף העסקים.

**ללא רווח מרכישה הזדמנותית בסך 14,946 אלפי ש"ח בתקופות המקבילות אשתקד - עפ"י הערכת שווי עולה שווי החברה שנרכשה בארה"ב על עלות הרכישה בסכום זה.


מגזר המגבונים הלחים ממשיך להיות המגזר העיקרי של על בד, המהווה 78% מהמחזור ו-89% מהרווח התפעולי.הצמיחה במכירות מגזר זה היתה של כ-5% אולם הרווח התפעולי קפץ ב-113%, בעיקר כתוצאה מהפעילות בישראל ובגרמניה וממעבר מהפסד לרווח, אמנם זעום, בארה"ב.הרווחיות התפעולית במגזר המגבונים הלחים היתה 7.7% לעומת 3.8% אשתקד.

היקף הפעילות של מגזר ההיגיינה הנשית לא מצליח להתרומם והוא אף ירד במחצית הראשונה ב-10.5% וברבעון השני בשיעור גבוה של 16.6%.הרווח התפעולי עלה, בניגוד למגמה במכירות.עיקר מכירות תחום ההיגיינה הנשית הוא לארה"ב - 87% בשנת 2012.

מגזר מוצרי הספיגה אשר נרכש ביוני 2012 לא תורם עדיין לרווחיות החברה.

תוצאות עסקיות לחברה כולה

להלן תוצאות הפעילות לחברה כולה, באלפי ש"ח:

סעיף שינוי 1-6/13 1-6/12 שינוי 4-6/13 4-6/12
הכנסות ממכירות: 10.9% 732,818 660,560 5.2% 367,249 348,994
רווח גולמי: 29.3% 163,611 126,537 26.7% 85,642 67,611
רווחיות גולמית:

-

22.3% 19.2%

-

23.3% 19.4%
רווח תפעולי*: 100.0% 50,388 25,188 85.9% 28,073 15,098
רווחיות תפעולית:

-

6.9% 3.8%

-

7.6% 4.3%
הוצאות מימון נטו

109.4%

14,017 6,693

697.6%

7,107 891
רווח לפני מסים על ההכנסה*: 96.6% 36,371 18,495 47.6% 20,966 14,207
רווח נקי**:

-

27,888 28,817

-

15,839 25,431

* ללא הכנסות והוצאות אחרות.

**ללא התאמות כנ"ל.לא צוין השינוי בין התקופות שכן הנתונים אינם ברי השוואה.זכויות המיעוט ברווח אינן מהותיות.

משמעותי מאד הגידול ברווחיות וברווח הגולמי.הגידול נובע מתחילת היצור בקו החדש שהשלימה החברה בעלות של 73 מ' ש"ח ואשר הפעלתו בתפוקה מלאה צפויה ב-2014.עם הפעלת הקו מורידה החברה את היקף הקניות מספקים חיצוניים ויקרים יותר, אשר היווה ב-2012 30% מצריכת הבד של החברה.הקו שהושלם הוא השלישי ליצור בדי Spanlace.

בעוד שהרווח הגולמי עלה במחצית הראשונה ב-29.3% עלו הוצאות התפעול ב-11.6% בלבד.כתוצאה מכך עלה הרווח התפעולי ללא הכנסות והוצאות אחרות בשיעור חד של 100%, והרווחיות התפעולית מ-3.9% אשתקד ל-6.9% השנה.הרווח לפני מס מנוטרל מהכנסות והוצאות אחרות עלה ב-109%.

החברה לא הציגה את הרווח הנקי לאחר מס בניטרול סעיפים חד פעמיים שהיו משמעותיים מאד במחצית הראשונה אשתקד, כך שנתוני הרווח הנקי אינם ברי השוואה.

השקעה ברכוש קבוע וברכישת חברות

החברה משקיעה סכומים גבוהים בכל שנה בשימור והגדלת כושר היצור, לצד השקעות ברכישת חברות.להלן נתוני השנים האחרונות:

תזרים מזומנים 1-6/2013 2012 2011 2010
תזרים מפעילות שוטפת 67,774 124,489 (25,992) 19,844
רכישת רכוש קבוע 28,452 90,824 82,227 54,489
רכישת חברות

-

67,897

-

159,316
רכישת רכוש לא מוחשי 7,896 6,498 1,608 1,568
דיבידנד ששולם

-

-

14,000 26,000

בשלוש וחצי השני האחרונות השקיע החברה 256 מ' ש"ח ברכוש קבוע ו-227.2 מ' ש"ח ברכישת חברות (רוזתם ב-2010 ורכישת פעילות מוצרי ספיגה ב- 2012).השקעות מסיביות אלה והדיבידנד ששולם בשנים 2010 ו-2011 מומנו בחלקן הקטו על ידי התזרים הפעילות שוטפת ובעיקר בהלוואות בנקאיות.כתוצאה מכך ירד חלקו של ההון העצמי מהמאזן מ-44% בדצמבר 2009 ל-36% ביוני 2013. ב-2012 והשנה לא חילקה החברה דיבידנד במזומן.

דמי ניהול למושב משואות יצחק

החל משנת 2012 לא שילמה החברה למושב דמי ניהול מעבר לשכר המשולם לחברי המושב בדרגות שונות המועסקים בחברה.עד וכולל שנת 2011 שולמו למושב דמי ניהול בסכומים גבוהים.

עתה מכנסת החברה אסיפה כללית של בעלי המניות ב-14.11.13 לאישור הסכם חדש לדמי ניהול אשר ישולמו למושב בנוסף לתשלומים לעובדים חברי המושב.דמי הניהול ישולמו כאחוז מהרווח לפני מס ולפני דמי הניהול מהסכומים הבאים (רווח ודמי ניהול במליוני ש"ח):

רווח  

אחוז דמי ניהול רווח מצטבר דמי ניהול אחוז דמי ניהול מצטברים
30-45 10% 45 1.5 3.3%
45-60 11% 60 3.1 5.2%
60-75 12% 75 4.9 6.6%
75-90 13% 90 6.9 7.7%
90+ 14% 105 9.0 מקסימום 8.6%

סך דמי הניהל לא יעלו על 9 מ' ש"ח, כך שעל פי נוסחת החישוב מעל לרווח של 105 מ' ש"ח לא יחול גידול בדמי הניהול.

על בסיס הרווח לפני מס במחצית הראשונה של השנה בגילום שנתי יסתכמו דמי הניהול בשנת 2013 בכ-5 מ' ש"ח, כך שהרווח הנקי לאחר מס במחצית השנה לאחר תשלום דמי הניהול, אם יאושרו, יסתכם ב-24.1 מ' ש"ח.

שורה תחתונה

  • פעילות החברה היא על בסיס של PL.משמעות הדבר גמישות מחיר נמוכה והסתמכות משמעותית על יעילות ביצור ובניהול שרשרת האספקה.
  • על בד נסחרת בשווי שוק של 526 מ' ש"ח, לאחר עליה של 43% מתחילת השנה.
  • אם יהיו תוצאות המחצית השניה של השנה בקצב של המחצית הראשונה נקבל רווח נקי לאחר דמי הניהול (אם יאושרו) של כ-48 מ' ש"ח. על בסיס זה נסחרת החברה במכפיל רווח סביר של 11.
  • עיקר הרווח מופק עדיין במגזר המגבונים הלחים.קיים פוטנציאל לשיפור במגזר ההיגיינה הנשית ובמגזר מוצרי הספיגה, לצד הוזלת היצור עם השלמת קו היצור השלישי של בדים לא ארוגים בשיטת ה-Spanlace.
  • לצד מחירה הסביר של החברה והסכונים העסקיים המקובלים, לחברה תלות גבוהה במספר לקוחות (ראה על כך בסקירת תוצאות 2012).
    סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על על בד:
על בד במחצית הראשונה של 2014 - תנודות חדות במגזרי הפעילות השונים., 28/09/2014
על בד ב-2013 - קפאון במכירות, זינוק ברווח לאחר השלמת קו ייצור והתייעלות.רוזתם והוספיקו מאכזבות., 13/04/2014
על בד רבעון שלישי 2013 - מכירות מאכזבות, אבל כשהרווח מוכפל קשה לבוא בטענות., 20/11/2013
על בד בשנת 2012 - גידול במכירות וברווח, תלות גבוהה במספר לקוחות., 5/04/2013
תיקון 16:דמי הניהול שתשלם חברת על בד למושב משואות יצחק לא יובאו לאישור האסיפה הכללית לאחר שהמושב לא הגיע להסכמה עם המוסדיים., 6/12/2011
על בד- תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011., 5/12/2011
דרונט בניית אתרים