Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על בד רבעון שלישי 2013 - מכירות מאכזבות, אבל כשהרווח מוכפל קשה לבוא בטענות.

רבעון עם גמגום קל במכירות אך שיפור ניכר ברווחיות כתוצאה מהשלמת קו היצור הנוסף.החברות שנרכשו - רוזתם והוספיקו עדיין לא מספקות את הסחורה.
20/11/2013

על בד עוסקת בפיתוח יצור ושיווק של מגבונים לחים עשויים בד לא ארוג במגוון אריזות ושימושים על בסיס של Private Label.בשנת 2010 רכשה החברה את חברת רוזתם העוסקת ביצור טמפונים ובשנת 2012 חברה אמריקנית העוסקת ביצור מוצרי ספיגה לנשים ולמבוגרים תמורת 14.9 מ' $ (ראו על כך גם בהמשך הסקירה).95% ממכירות החברה הן בחו"ל.

לסקירה מקיפה על חברת על בד ועל תוצאות שנת 2012 לחץ כאן.באתר Fundamentals נסקרות שתי חברות נוספות הפועלות בתחום יצור בד לא ארוג - אבגול וספאנטק.

להלן תמצית התוצאות העסקיות לפי מגזרים, באלפי ש"ח:

מגזר

סעיף

שינוי 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12
מגבונים לחים: מכירות:

  4%

 848,593 818,479 2% 278,181 272,901

           -

רווח תפעולי:

 96%

   65,344  33,417 71% 21,922 12,815
היגיינה הנשית מכירות:  13%-  137,189  157,625 16%- 46,317 55,452
רווח תפעולי:  18%  8,850  7,483 35%- 2,053 3,156
מוצרי הספיגה מכירות

104,072  56,723 21%- 34,598 43,914

-

רווח תפעולי:

 -

 116   703-

-

455- 946

להלן תמצית דוח רו"ה לחברה כולה באלפי ש"ח:

סעיף שינוי 1-9/13 1-9/12 שינוי Q3/13 Q3/12
הכנסות ממכירות: 6% 1,089,854 1,032,827 4%- 357,036 372,267
רווח גולמי: 22% 241,406 198,463 8% 77,795 71,926
רווחיות גולמית:

-

22.2% 19.2%

-

21.8% 19.3%
רווח תפעולי: 80% 72,914 40,459 48% 22,526 15,271
רווחיות תפעולית:

-

6.7% 3.9%

-

6.3% 4.1%
רווח נקי:

4%

37,254 35,861

33%

9,366 7,044
התאמות*

-

-

14,900-

-

4,872

-

רווח נקי לאחר התאמות 78% 37,254 20,961 102% 14,238 7,044

* ברבעון השלישי השנה נוצרה לחברה הוצאת מס כתוצאה מהעלאת שיעור המס אשר הביאה להגדלת העתודה למיסים נדחים.בתשעת החודשים הראשונים של השנה אשתקד רשמה החברה רווח (נטו) של 14,900 אלפי ש"ח מרכישה הזדמנותית בגין רכישת חברת מוצרי הספיגה הוספיקו.


להלן התייחסות להתפתחויות העיקריות:

מכירות

מכירות המגבונים הלחים גדלו בשיעורים לא גבוהים ומאידך חלה ירידה במכירות מגזרי ההיגיינה הנשית ומוצרי הספיגה.מכירות מוצרי הספיגה בשנה שעברה אוחדו ב-1 ביוני כך שהנתון המצטבר אינו בר השוואה.

ללא מוצרי הספיגה אשר נרכשו בשנת 2012, הגידול במכירות הוא של אחוז אחד בלבד.

הרווח הגולמי.

מרכיב הרווח הגולמי הוא החיובי ביותר ברבעון, ומשפיע על הדוח כולו.הרווח הגולמי עלה ב-8% וב-22% ברבעון ובמצטבר בהתאמה, וברווחיות הגולמית נרשם שיפור ניכר מ-19.3% ל-21.8% ברבעון ומ-19.2% ל-22.2% במצטבר.

החברה מייחסת את השיפור בעיקר להפעלת קו היצור החדש אשר חוסך לחברה רכישת בדי ספאנלייס מספקים חיצוניים במחירים גבוהים מעלות היצור.הקו החל לפעול במהלך הרבעון הראשון של שנת 2013 בייצור מסחרי, ונכון לרבעון השלישי הגיע לניצול של 85% מכושר היצור.החברה חדלה ברבעון לרכוש בדי ספאנלייס מגורמי חוץ

הקמת הקו החלה בשנת 2011 ועלות הקמתו היתה כ 74 מיליון ש"ח.

השיפור ברווחיות התפעולית מיוחס לכולו לשיפור ברווחיות הגולמית.

הוצאות המכירה והשיווק והוצאות ההנהלה והכלליות היוו 15.5% מהמחזור ברבעון ובמצטבר, מעט יותר מאשתקד, ובכל מקרה בהוצאות התפעול לא היתה התיעלות.

ברווחיות התפעולית חל שיפור מ-4.1% ל-6.3% ברבעון ומ-3.9% ל-6.7% במצטבר.את השיפור יש לייחס כאמור לשיפור ברווחיות הגולמית.

הרווח לפני מס

הוצאות המימון ברבעון ירדו ב - 17%  ובמצטבר עלו ב-47%.החברה מסבירה כי הגידול בהוצאות המימון נובע מהגידול בריבית לבנקים ומהפרשי שער של האירו והדולר מול השקל.

הרווח לפני מס ברבעון השלישי הוכפל לכ-17.5 מ' ש"ח.הרווח המצטבר לפני מס עלה ב-25%, אולם לאחר שננטרל רווח מרכישה הזדמנותית בסך של כ-15 מ' ש"ל (נטו) אשתקד (ראה  לעיל) הרווח המצטבר לפני מס עלה ב-94%.

הרווח הנקי

הרווח הנקי ברבעון עלה ב-33%.הפער בין העליה ברווח לפני ואחר מס נובע מגידול בעתודה למסים נדחים בסך 4,872 מ' ש"ח אשר נוצר כתוצאה מהעלאת שיעורי המס.ללא הוצאת מס חד פעמית זאת הוכפל גם הרווח הנקי ברבעון.הרווח הנקי המצטבר עלה ב-4% , אך בניטרול הרווח מרכישה הזדמנותית אשתקד והוצאת המס החד פעמית השנה עלה הרווח הנקי המצטבר ב-95%.

השקעה ברכוש קבוע וברכישת חברות

החברה משקיעה סכומים גבוהים בכל שנה בשימור והגדלת כושר היצור, לצד השקעות ברכישת חברות.להלן נתוני השנים האחרונות:

-

1-9/2013 2012 2011 2010
רכישת רכוש קבוע 44,851 90,824 82,227 54,489
רכישת חברות

-

67,897

-

159,316
רכישת רכוש לא מוחשי 4,920 6,498 1,608 1,568
דיבידנד ששולם

*

-

14,000 26,000

*ב-13 בנובמבר הוחלט על תשלום דיבידנד במזומן בסך של 15 מ' ש"ח.

בתקופות המופיעות בטבלה השקיע החברה 272 מ' ש"ח ברכוש קבוע ו-241 מ' ש"ח ברכישת חברות (רוזתם ב-2010 ורכישת פעילות מוצרי ספיגה ב- 2012).השקעות מסיביות אלה והדיבידנד ששולם בשנים 2010 ו-2011 מומנו בחלקן הקטו על ידי התזרים הפעילות שוטפת ובעיקר בהלוואות בנקאיות ובנכיון המחאות.כתוצאה מכך ירד חלקו של ההון העצמי מהמאזן מ-44% בדצמבר 2009 ל-37% בספטמבר 2013.

דמי ניהול למושב משואות יצחק

החל משנת 2012 לא שילמה החברה למושב דמי ניהול מעבר לשכר המשולם לחברי המושב בדרגות שונות המועסקים בחברה.עד וכולל שנת 2011 שולמו למושב דמי ניהול בסכומים גבוהים.

באסיפה כללית של בעלי המניות ב-14.11.13 אושר הסכם חדש לדמי ניהול אשר ישולמו למושב בנוסף לתשלומים לעובדים חברי המושב.דמי הניהול ישולמו כאחוז מהרווח לפני מס ולפני דמי הניהול מהסכומים הבאים (רווח ודמי ניהול במליוני ש"ח):

רווח  

אחוז דמי ניהול רווח מצטבר דמי ניהול דמי ניהול מצטברים
40-45 7.5% 45 0.375 מ' ש"ח 0.38 מ' ש"ח
45-60 11% 60 1.65 2.02
60-75 12% 75 1.8 3.82
75-90 13% 90 1.95 5.78
90+ 14% 113 3.22 9.0 מ' ש"ח מקסימום

סך דמי הניהל לא יעלו על 9 מ' ש"ח, כך שעל פי נוסחת החישוב מעל לרווח של 113 מ' ש"ח לפני מס לא יחול גידול בדמי הניהול.

על בסיס הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של השנה בגילום שנתי יסתכמו דמי הניהול בשנת 2013 בכ-3.8 מ' ש"ח.  

שורה תחתונה

  • הרווח הנקי אמנם הוכפל, אך הסיבות לכך הן התייעלות בעלות המכירות ושמירה על אחוז קבוע של הוצאות תפעוליות ממחזור המכירות.
  • מחזור המכירות גדל ב-6%, בעיקר כתוצאה מרכישת חברת הוספיקו העוסקת המוצרי ספיגה.
  • הצמיחה האורגנית הרבה פחות מעודדת - גידול של 4% במכירות המגבונים וירידה של 13% במכירות מגזר ההיגיינה הנשית, ובסה"כ גידול של אחוז אחד.
  • ככלל היינו מעדיפים לראות צמיחה ברווח מונעת צמיחה במכירות, והתייעלות לצידה.
  • שווי השוק של החברה נכון למועד הסקירה הוא 523 מ' ש"ח.לצורך חישוב מכפיל הרווח נראה לנו מתאים יותר להתייחס לרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה מגולם לשנתי - 50 מ' ש"ח, כך שלמרות עלייה של 47% במחיר המניה מתחילת השנה נסחרת החברה עדיין במכפיל רווח נמוך של 10.5.
  • על בד אינה חברה של צמיחה מהירה, וגם לא תמיד עיקבית, אולם היא צומחת ומתייעלת לאורך זמן ומכפיל הרווח בו היא נסחרת סביר ביותר.בנוסף, מגזרי ההיגיינה הנשית והספיגה יכולים לתרום למכירות ולרווחי החברה אם תחול בהם צמיחה.
  • לצד הסכונים העסקיים השגרתיים לעל בד תלות גבוהה במספר לקוחות - עפ"י נתוני שנת 2012 כ-30% ממכירות החברה ויתכן שאחוז גבוה יותר מהרווח הן לשני לקוחות בגרמניה במגזר המגבונים.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על על בד:
על בד במחצית הראשונה של 2014 - תנודות חדות במגזרי הפעילות השונים., 28/09/2014
על בד ב-2013 - קפאון במכירות, זינוק ברווח לאחר השלמת קו ייצור והתייעלות.רוזתם והוספיקו מאכזבות., 13/04/2014
על בד - סיכום המחצית הראשונה של 2013 - הרווח התפעולי הוכפל, מגזר המגבונים עדיין השחקן הראשי., 27/10/2013
על בד בשנת 2012 - גידול במכירות וברווח, תלות גבוהה במספר לקוחות., 5/04/2013
תיקון 16:דמי הניהול שתשלם חברת על בד למושב משואות יצחק לא יובאו לאישור האסיפה הכללית לאחר שהמושב לא הגיע להסכמה עם המוסדיים., 6/12/2011
על בד- תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011., 5/12/2011
דרונט בניית אתרים