Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על בד ב-2013 - קפאון במכירות, זינוק ברווח לאחר השלמת קו ייצור והתייעלות.רוזתם והוספיקו מאכזבות.

למרות הזינוק ברווח המנוטרל מסעיפים חד פעמיים 2013 אינה שנת בשורה בחברת על בד - היקף הפעילות במגזר המגבונים הלחים אינו מתרומם, ובשני התחומים שנרכשו בשנים האחרונות המכירות אף ירדו.
ההשקעה ברוזתם אינה עונה על הצפיות והחברה נאלצה למחוק כ-28 מ' ש"ח מהשקעתה בחברה זאת.
13/04/2014

באתר נסקרות שתי חברות נוספות מתחום הבד הלא ארוג - אבגול, וספאנטק. 

התוצאות העסקיות ב-2013.

נציג תחילה את תוצאות 2013 לפי מגזרים בניטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות, באלפי ש"ח. יש לציין כי האזורים הגיאוגרפיים נקבעו לפי מיקום מפעלי החברה.המכירות בפועל במדינות אלה נמוכות יותר -ראה על כך להלן.

מגזר

סעיף

שינוי 2013 2012
מגבונים לחים - ארה"ב: מכירות:

  8.7%-

138,431   151,631

           -

רווח תפעולי:

 -

  394   6,958-

מגבונים לחים - ישראל:

מכירות:

 0.7%      

 245,478   243,745
רווח תפעולי   184.0%  28,751  10,122
מגבונים לחים - גרמניה: מכירות  3.3%  714,918  692,221
רווח תפעולי  33.0%  56,091  42,185
סה"כ מגבונים לחים: מכירות  1.0%  1,098,827  1,087,597

-

רווחיות גולמית

 21.8%  17.8%

-

רווח תפעולי  88.0%  85,236  45,349
מגזר ההיגיינה הנשית: מכירות: 7.2%-   185,170   199,472

-

רווחיות גולמית:

 -

 27%  28%

-

רווח תפעולי:  12.7%-  8,214   9,408

מגזר מוצרי ספיגה

מכירות:

-

  128,696

 95,781*

רווחיות גולמית:

-

 15%

14%

-

רווח תפעולי:

-

 470 463-*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* החל מ-1.6.2012. 

 • מכירות תחום הפעילות העיקרי של החברה, תחום המגבונים הלחים, עלו באחוז אחד בלבד ב-2013, כתוצאה מירידה במכירות בארה"ב ועליה זעומה בישראל ובגרמניה.הרווחיות הגולמית עלתה בניגוד למגמת המכירות מ-17.8% ל-21.8% כתוצאה מהפעלת קו הייצור הנוסף לבדים לא ארוגים אשר הוזיל את העלויות ביחס לרכישה מספקים חיצוניים.
 • נתח השוק של החברה בתחום במגבונים הלחים באירופה וארה"ב ביחד -  8%-10%.
 • מכירות תחום ההיגיינה הנשית ירדו ב-7.2%, ברווחיות הגולמית חלה ירידה קלה, והרווח התפעולי ירד ב-12.7%.
 • 85% ממכירות ההיגיינה הנשית הן בארה"ב.
 • המכירות במגזר מוצרי הספיגה שנרכש והחל לפעול במסגרת הקבוצה ב-1.6.12 צונחות.ברבעון הרביעי הסתכמו המכירות ב-24,624 אלפי ש"ח בלבד, ירידה של 42%.הרווח התפעולי הפך משלילי לחיובי, אולם בסכום לא משמעותי.כל המכירות במגזר זה הן בארה"ב.במחצית השניה של השנה הסתכמו מכירות הוספיקו ב-59.2 מ' ש"ח לעומת 83 מ' ש"ח אשתקד, ירידה של 29%.
 • התפלגות המכירות לחברה כולה בשנת 2013 היתה כדלהלן: 32% ממכירות החברה בגרמניה, בארה"ב - 12%, בצרפת - 11%, באנגליה - 10% ובישראל -7%. 22% מהמכירות היו למדינות אחרות באירופה ו- 6% למדינות אחרות בעולם. 

להלן תוצאות 2013 לחברה כולה, באלפי ש"ח:

סעיף שינוי 2013 2012
הכנסות ממכירות: 2.2% 1,412,693 1,382,850
רווח גולמי: 17.0% 309,709 264,648
רווחיות גולמית:

-

21.9% 19.1%
רווח תפעולי*: 66.4% 88,999 53,489
רווחיות תפעולית:

-

6.3% 3.9%
Ebitda 36.9% 149,140 108,922
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו*

-

(26,789) 6,424
הכנסות מימון:

31.4%

2,691 2,048
הוצאות מימון: 27.5% 28,622 22,441
רווח נקי: 48.3%- 15,869 30,747
תזרים מזומנים:
מפעולות שוטפות: 112,496 124,489
השקעה בחברות:

-

67,897
השקעה ברכוש קבוע ולא מוחשי: 69,211 97,322
דיבידנד ששולם: 15,000

-

* ללא הכנסות הוצאות אחרות. כדלהלן:

 • בשנת  2012 - הכנסות אחרות בסך של 14,946 אלפי ש"ח מיצירת מוניטין שלילי בגין ההשקעה בחברת הוספיקו בארה"ב, והפרשה להוצאות אחרות בסך של 9,367 אלפי ש"ח בגין חומרי גלם פגומים שסופקו לחברה.
 • בשנת 2013  - הכנסות אחרות בסך 2,233 אלפי ש"ח בגין שיפוי שנתקבל מהמוכרת של חברת הוספיקו, והוצאות בסך של 27,727 אלפי ש"ח בגין ירידת ערך המוניטין בחברת רוזתם, ושל הפרשה נוספת בגין חומרי הגלם הפגומים שסופקו בסך 1,637 אלפי ש"ח.

כמו כן, בשנת 2013 נרשמה הוצאת מס חד פעמית בסך של  5,588 אלפי ש"ח בעקבות עדכון יתרות מסים נדחים בגים שינויים בשיעורי המס.

יש לציין כדוגמא חיובית לדיווח מפורט ושקוף אשר מציג את השפעת הסעיפים החד פעמיים גם על הרווח הנקי את חברת דלתא הנסקרת אף היא באתר.

תלות החברה בלקוחות

להלן מכירות החברה לשני לקוחות עיקריים במגזר גרמניה באלפי ש"ח:

סעיף שינוי 2013 2012
לקוח א': 10.1% 282,640 256,697
אחוז ממגזר גרמניה:

-

39.5% 37.1%
אחוז מסך המכירות:

-

20.0% 18.6%
לקוח ב': 6.5% 162,563 152,632
אחוז ממגזר גרמניה:

-

22.7% 22.0%
אחוז מסך המכירות:

-

11.5% 11.1%
סך המכירות ללקוחות א' וב': 8.8% 445,203 409,329
אחוז ממגזר גרמניה:

-

62.2% 59.1%
אחוז מסך המכירות:

-

31.5% 29.7%

מכירות לקוח א' היוו ב-2013 26% מסך מכירות המגבונים. מכירות לקוח ב' היוו 15% ובסה"כ 41% ממכירות המגבונים.כפי שניתן לראות בטבלה המכירות לשני לקוחות אלה עלו ב-2013 ב-8.8%, בעוד שיתר המכירות במגזר המגבונים ירדו ב-3.7%.

בתחום הפעילות של ההיגיינה הנשית לחברה שלושה לקוחות אשר המכירות אליהם מהוות מעל ל-10% ממכירות התחום: לקוח א'-40%, לקוח ב' -16%, לקוח ג' -12 ובסה"כ 68%.מסך מכירות הקבוצה היוו המכירות ללקוחות אלה 5.2%, 2.1%, 1.6% ובסה"כ 8.9% מסך מכירות הקבוצה.

בתחום מוצרי הספיגה אין לקוחות המהווים מעל ל-10% ממכירות התחום.

כושר הייצור והרחבתו

על מנת לצמוח ולענות על ביקושי הלקוחות על החברה להשקיע באופן שוטף בהגדלת כושר היצור.השקעה זאת חשובה כפי שראינו לעיל גם להפחתת עלויות הייצור.

בשלוש השנים 2011-2013 השקיעה החברה ברכישת רכוש קבוע כ-234 מ' ש"ח, זאת בנוסף להשקעות ברכישת חברות.תזרים המזומנים של החברה מפעולות שוטפות בשנים אלה הסתכם בכ-211 מ' ש"ח, והוא מאפשר לחברה, לצד נכונותם של הבנקים למחזר חובות (ראה להלן), להמשיך ולהשקיע בהגדלת כושר הייצור.

מגבונים לחים

בפברואר 2013 הושלמה הקמת קו יצור נוסף לבדים לא ארוגים מסוג ספאנלייס במפעל החברה במשואות יצחק, לאחר שקודם להקמתו הגיעו רכישות החברה של בדים לא ארוגים מספקים חיצוניים ל-30% מצריכת בדים אלה, ולכך היתה השפעה שלילית על רווחיות החברה. הקו שהושלם הוא הקו השלישי מסוג ספאנלייס ולדברי החברה הוא נחשב למתקדם מסוגו בעולם. עלות הקמתו הסתכמה בכ-13 מליון אירו והקמתו נמשכה כשנה וחצי.

ב-2013 ייצר הקו עדיין בתפוקה חלקית, אולם החברה צופה כי ב-2014 ייצר הקו בתפוקה מלאה ויתן מענה להתרחבות בפעילותה.

קווי הייצור למוצריה המוגמרים של החברה מנוצלים ב-90% מכושר הייצור לאחר שהחברה השקיעה בהגדלת כושר הייצור במפעילם בישראל ובגרמניה.

הקמת קו ייצור חדש בדימונה

החברה הודיעה לאחרונה כי היא תקים בדימונה קו ייצור חדש לבדים לא ארוגים בטכנולוגיה אשר פותחה על ידי החברה בשיתוף של גורמים בארץ ובחו"ל, ואשר תאפשר שידרוג של סל המוצרים בתחום המגבונים הלחים.עלות הקו היא כ-120 מ' ש"ח והיקף המכירות הצפוי מקו זה הוא של כ-25 מ' אירו. על פי תכניות החברה צפויה הקמת הקו להסתיים במחצית השניה של 2015.

היגיינה נשית

בתחום זה לחברה מספר קווי יצור לשלבי הייצור השונים.קווי ייצור אלה מנוצלים בשיעורים של 75%-85%.בשנת 2013 השקיעה החברה כ-6.3 מ' אירו בהגדלת כושר הייצור של מפעל הטמפונים בקיסריה.

מוצרי ספיגה

ניצול כושר הייצור בתחום זה הוא של כ-40%.

שורה תחתונה

 • מכירות המגבונים הלחים לא מתרוממות ומכירות שני תחומי הפעילות שנרכשו אף יורדות.
 • החברה נאלצה לבצע מחיקה של כ-28 מ' ש"ח מהשקעתה ברוזתם.
 • הצמיחה החדה ברווח נובעת מהוזלת היצור בעקבות הוספת קו היצור, התיעלות, והוזלת מחיר חומרי הגלם.כל התייעלות וגידול ברווח הם מבורכים, אולם ללא צמיחה בפעילות הם מוגבלים ביכולתם להמשיך ולגדול.
 • לחברה תלות גבוהה במספר לקוחות קטן המגדילה את הסיכון העסקי הכרוך בהשקעה בחברה באופן משמעותי.
 • החברה נדרשת להשקעות נמשכות בהגדלת כושר היצור ונעזרת בכך בתזרים חזק מפעולות שוטפות.
 • למרות ההשקעות הגבוהות ברכוש קבוע וברכישת חברות יחס ההון למאזן כמעט ולא השתנה, כ-35%.החברה אינה פורעת את האשראי הבנקאי אלא ממחזרת אותו להיקפים של 488 מ' ש"ח - 523 מ' ש"ח בשנים האחרונות. 
 • שווי השוק של החברה נכון למועד פרסום הסקירה הוא של 493 מ' ש"ח. הרווח המדווח הסתכם ב-15.9 מ' ש"ח, כך שהחברה נסחרת במכפיל רווח גבוה של 31.
 • אנו מעריכים כי לאחר ניטרול ההכנסות וההוצאות האחרות מכפיל הרווח בו נסחרת החברה נמוך הרבה יותר,כ-12.5 (יש לציין כי החברה אינה מציגה נתון של רווח נקי לאחר מס בניטרול הכנסות והוצאות אחרות , כך שיש להתייחס לנתון זה כאל נתון אינדיקטיבי בלבד). 
 • לסקירה הקודמת על החברה ניתנה הכותרת, הזחוחה אולי, "על בד רבעון שלישי 2013 - מכירות מאכזבות, אבל כשהרווח מוכפל קשה לבוא בטענות".לאחר פרסום הדוח השנתי אנחנו יותר מסוייגים.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על על בד:
על בד במחצית הראשונה של 2014 - תנודות חדות במגזרי הפעילות השונים., 28/09/2014
על בד רבעון שלישי 2013 - מכירות מאכזבות, אבל כשהרווח מוכפל קשה לבוא בטענות., 20/11/2013
על בד - סיכום המחצית הראשונה של 2013 - הרווח התפעולי הוכפל, מגזר המגבונים עדיין השחקן הראשי., 27/10/2013
על בד בשנת 2012 - גידול במכירות וברווח, תלות גבוהה במספר לקוחות., 5/04/2013
תיקון 16:דמי הניהול שתשלם חברת על בד למושב משואות יצחק לא יובאו לאישור האסיפה הכללית לאחר שהמושב לא הגיע להסכמה עם המוסדיים., 6/12/2011
על בד- תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011., 5/12/2011
דרונט בניית אתרים