Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על בד במחצית הראשונה של 2014 - תנודות חדות במגזרי הפעילות השונים.

מכירות חברת על בד במחצית הראשונה של השנה ירדו בכ-4% והרווח התפעולי לפני הכנסות והוצאות אחרות ירד ב-14%, אולם הנתונים המצרפיים לחברה כולה אינם מספרים את כל הסיפור.התוצאות לפי מגזרים משקפות תנודות, לעיתים חדות, לכיוונים שונים, תנודות להם החברה אינה מספקת הסברים. בולטות המגמות השליליות בעסקים שנרכשו בשנים האחרונות.
28/09/2014

התוצאות לפי מגזרי פעילות

נסכם בקצרה את ההתפתחויות העסקיות בכל אחד ממגזרי הפעילות כפי שניתן לראות בפירוט בטבלה הבאה:

מגבונים לחים ארה"ב - ירידה במכירות בהמשך לירידה בשנת 2013, ירידה חדה ברווח התפעולי.

מגבונים לחים ישראל - צלילה במכירות, ובמקביל עליה קלה ברווח התפעולי. יתכן שהירידה במכירות, בעיקר ברבעון השני, נובעת ממכירת אחוזים נוספים (לא צוין כמה)  ממותג אשר בבעלות החברה בתמורה ל-0.9 מ' ש"ח.המכירות ירדו בשיעור חד והרווח התפעולי דוקא עלה.

מגבונים לחים גרמניה - עליה במכירות, אך ירידה ברווח התפעולי.

הגיינה נשית - עליה קלה במכירות, צלילה ברווח התפעולי.

מוצרי ספיגה - צלילה במכירות, מעבר להפסד תפעולי. 

כאמור, לכל השינויים הנ"ל לא נותנת החברה כל הסבר. 

להלן תוצאות המחצית הראשונה של השנה לפי מגזרי פעילות באלפי ש"ח:

מגזר

סעיף

שינוי H1/14 H1/13 2013 2012
מגבונים לחים - ארה"ב: מכירות: (6.7%) 72,732 77,936 138,431   151,631

           -

רווח תפעולי: (27.5%) 1,599 2,206   394   6,958-

מגבונים לחים - ישראל:

מכירות: (27.5%) 97,771 134,940  245,478   243,745
רווח תפעולי 4.6% 16,179* 15,464  28,751  10,122
מגבונים לחים - גרמניה: מכירות 8.3% 389,336 359,596  714,918  692,221
רווח תפעולי (6.6%) 24,436 26,152  56,091  42,185
סה"כ מגבונים לחים: מכירות (2.2%) 559,839 572,472  1,098,827  1,087,597

-

רווחיות גולמית

-

-

-

 21.8%  17.8%

-

רווח תפעולי (3.7%) 42,214 43,822  85,236  45,349
מגזר ההיגיינה הנשית: מכירות: 1.8% 92,545 90,872   185,170   199,472

-

רווחיות גולמית:

-

-

-

 27%  28%

-

רווח תפעולי: (35.2%) 4,115 6,347  8,214   9,408

מגזר מוצרי ספיגה

מכירות: (22.1%) 54,116 69,474   128,696

 95,781**

רווחיות גולמית:

-

-

-

 15%

14%

-

רווח תפעולי:

-

(1,222) 571  470 463-*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

*לפני הכנסות והוצאות אחרות. 

** החל מ-1.6.2012. 

תמצית התוצאות העסקיות לחברה כולה

להלן תמצית דוח רו"ה, באלפי ש"ח: 

סעיף שינוי H1/14 H1/13 2013 2012*
הכנסות ממכירות: (3.6%) 706,500 732,818 1,412,693 1,382,850
רווח גולמי: (2.7%) 159,232 163,611 309,709 264,648
רווחיות גולמית:

-

22.5% 22.3% 21.9% 19.1%
רווח תפעולי**: (14.0%) 43,351 50,388 88,999 53,489
רווחיות תפעולית:

-

6.1% 6.9% 6.3% 3.9%
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו

-

8,348 (1,153) (26,789) 6,424
הכנסות מימון: 35.8% 2,400 1,767 2,691 2,048
הוצאות מימון: (10.3%) 14,161 15,784 28,622 22,441
רווח נקי: 13.4% 31,616 27,888 15,869 30,747

* פעילות הוספיקו (מגזר מוצרי הספיגה) החלה ב-1.6.1012.

** לפני הכנסות והוצאות אחרות.

הקיטון במכירות מוסבר כאמור על ידי חולשתו של הדולר מול השקל, וברווחיות הגולמית חל שיפור קל.

הוצאות המכירה והשיווק הסתכמו ב-90.5 מ' ש"ח, 12.8% מהמחזור, לעומת 88.9 מ' ש"ח, 12.1% מהמחזור אשתקד.הגידול בהוצאות המכירה נובע מגידול בהוצאות שילוח. בשנת 2013 היוו הוצאות אלה כשני שלישים מסך הוצאות המכירה והשיווק וכ-8.3% מהמחזור.

הוצאות הנהלה וכלליות עלו כתוצאה מתשלום דמי ניהול בסך של 2 מ' ש"ח לבעל השליטה בחברה, מושב משואות יצחק, דמי ניהול שלא שולמו בשנה שעברה.

באתר נסקרות שתי חברות נוספות מתחום הבד הלא ארוג - אבגול, וספאנטק. 

קו יצור נוסף בדימונה

החברה הודיעה לאחרונה כי היא תקים בדימונה קו ייצור חדש לבדים לא ארוגים בטכנולוגיה אשר פותחה על ידי החברה בשיתוף של גורמים בארץ ובחו"ל, ואשר תאפשר שידרוג של סל המוצרים בתחום המגבונים הלחים.עלות הקו מוערכת בלמעלה מ-120 מ' ש"ח והיקף המכירות הצפוי מקו זה הוא של כ-25 מ' אירו. על פי תכניות החברה צפויה הקמת הקו להסתיים במחצית השניה של 2015. נכון ל-30.6.2014 הושקעו בקו היצור כ-20 מ' ש"ח.

החברה תקבל ממרכז ההשקעות מענק השקעה בסך של כ-20 מ' ש"ח וכן מימון בסך 16.6 מ' אירו מבנק HSBC.

מבט לאחור

כיצד התפתחה החברה בחמש השנים האחרונות?

בתקופה 2008-2013 ביצעה החברה שתי רכישות. בשנת 2010 נרכשה חברת רוזתם המייצרת טמפונים הנמכרים על בסיס Private Label.רוזתם מוזגה לתוך החברה והפכה לחטיבת מוצרי ההיגיינה הנשית.בשנת 2012 נרכשה חברת הוספיקו האמריקנית המייצרת חיתולים למבוגרים ופעילותה מוגדרת כפעילות מגזר מוצרי הספיגה.

התוצאה בשנת 2009 היתה חריגה לטובה ולכן ההשוואה נערכה  ביחס לשנת 2008.

להלן נתוני המכירות, הרווח הגולמי, והתפעולי של החברה משנת 2008 ואילך, באלפי ש"ח:

-

H1/14 H1/13 2013 2012 2011 2010 2009 2008
מכירות 706,500 732,818 1,412,693 1,382,850 1,169,910 974,841 742,865 689,243
רווח גולמי 159,232 163,611 309,702 264,648 217,428 202,876 207,412 140,543
רווחיות גולמית 22.5% 22.3% 21.9% 19.1% 18.6% 20.8% 27.9% 20.3%
רווח תפעולי* 43,351 50,388 88,999 53,489 40,191 44,260 74,444 40,619
רווחיות תפעולית 6.1% 6.9% 6.3% 3.9% 3.4% 4.5% 9.8% 5.9%

* ללא הכנסות והוצאות אחרות.

בשנים 2008-2013 עלו המכירות בשיעור שנתי ממוצע של 15.4%, והרווח התפעולי ב-17%. הרווחיות התפעולית השתפרה בשיעור נמוך.

לאחר שלוש שנים קשות 2010-2012 בהן חלה הרעה ברווחיות הגולמית והתפעולית חל שיפור משמעותי בשנת 2013 והרעה קלה במחצית הראשונה של 2014 בפרמטרים אלה.

שורה תחתונה

בדוח הפעילות לפי מגזרים מופיעים הרבה מינוסים, חלקם דו-ספרתיים, מה שמעיד על נסיגה בתחומי המכירות והרווח התפעולי.

ב-2013 נאלצה החברה לבצע מחיקה בסך של 28 מ' ש"ח בגין השקעתה בחברת רוזתם (תחום ההיגיינה הנשית). בהתחשב בתוצאות עלולה מחיקה זאת לא להיות האחרונה.

לחברה תלות גבוהה במספר לקוחות קטן המגדילה את הסיכון העסקי הכרוך בהשקעה בחברה באופן משמעותי (ראה על כך בסקירה על תוצאות 2013).

החברה נסחרת בשווי שוק של 448 מ' ש"ח, לאחר שירדה ב-14% מתחילת השנה.

בניטרול הכנסות אחרות ועל בסיס התוצאות החצי שנתיות בגילום לשנתי אנו מעריכים כי החברה נסחרת במכפיל רווח נמוך של 9.

למרות הקשיים בהם נתקלת החברה מדובר בחברה הנחושה לפתח את עסקיה ורצה למרחקים ארוכים - ראה סיכום התפתחות החברה בשנים 2008-2013, המעיד על כך.

החברה מתאימה למשקיעים המכוונים אף הם לטווח הארוך. מכפיל הרווח הנמוך בו נסחרת החברה יכול לעזור בקבלת החלטת השקעה בחברה.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו 
לתנאי השימוש באתר.

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על על בד:
על בד ב-2013 - קפאון במכירות, זינוק ברווח לאחר השלמת קו ייצור והתייעלות.רוזתם והוספיקו מאכזבות., 13/04/2014
על בד רבעון שלישי 2013 - מכירות מאכזבות, אבל כשהרווח מוכפל קשה לבוא בטענות., 20/11/2013
על בד - סיכום המחצית הראשונה של 2013 - הרווח התפעולי הוכפל, מגזר המגבונים עדיין השחקן הראשי., 27/10/2013
על בד בשנת 2012 - גידול במכירות וברווח, תלות גבוהה במספר לקוחות., 5/04/2013
תיקון 16:דמי הניהול שתשלם חברת על בד למושב משואות יצחק לא יובאו לאישור האסיפה הכללית לאחר שהמושב לא הגיע להסכמה עם המוסדיים., 6/12/2011
על בד- תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2011., 5/12/2011
דרונט בניית אתרים