Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינות שונות, שיעורי היוון שונים לגמרי.

הערכת השווי של נכסים מניבים מחושבת בד"כ כלל על ידי חלוקת ה-N.O.I בשיעור ההיוון  ( Cap Rate).

גרנית מוצגת במאזן עזריאלי לפי שווי של 1.29 מיליארד ש"ח, הצעת הרכש למניותיה של גרנית נוקבת במחצית משווי זה.

קבוצת עזריאלי פרסמה הצעת רכש מלאה למניות גרנית במחיר של 4.4 ש"ח למניה ובהיקף כספי של 255 מ' ש"ח.מחיר מנית גרנית כיום כבר גבוה ב-8% ממחיר הצעת הרכש.
20/08/2012

לאחר הצלחת הצעת הרכש למניות החברה הנכדה טמבור, קבוצת עזריאלי פרסמה הצעת רכש מלאה למניות חברת גרנית הכרמל.גרנית הכרמל היא חברת האם של טמבור וחברת הבת של עזריאלי.מדובר בהצעת רכש בהיקף כספי גבוה, 255 מ' ש"ח, אשר ספק אם יסתיים במחיר המוצע או אף בהצעת רכש זאת.

המחיר למניה בהצעת הרכש, 4.4 ש"ח, גוזר לחברה שווי של כ-647 מ' ש"ח.שווי זה נמוך ב-20% מהונה העצמי של גרנית המיוחס לבעלי מניותיה נכון ל-30 ביוני, כ-808 מ' ש"ח.אולם מעניינת יותר השוואת השווי הנגזר מהצעת הרכש לשווי בו מוצגת גרנית במאזנה של המציעה, קבוצת עזריאלי במאזנה ל-31.3.2012.במאזן זה מוצגת החזקתה של עזריאלי בגרנית, 60.61%, בסך של 780 מ' ש"ח.משווי זה נגזר לגרנית שווי של 1,286 מ' ש"ח.שווי גרנית לפיו מציעה עזריאלי לציבור לקנות את מניותיו נמוך אפוא ב-50%(!) מהשווי של גרנית במאזנה.

על בסיס רווחי החברה בשנה שהסתיימה ב-30.6.12 מכפיל הרווח על בסיס מחיר הצעת הרכש הוא כ-18.על בסיס הרווח במחצית השנה שהסתיימה ב-30.6.12 מגולם לשנתי מחיר הצעת הרכש משקף לחברה מכפיל רווח של כ-8.ההבדל נובע מכך שבמחצית השניה של 2012 היה לחברה הפסד.

פרטי הצעת הרכש

הצעת הרכש מתייחסת למניות הציבור בחברה, 57,955,689, המהוות  39.39% ממניות גרנית, במחיר של 4.4 ש"ח למניה.

הצעת הרכש אינה מותנית, כלומר, עזריאלי תרכוש  מהציבור מניות עד להחזקה של 90%, המותרת על פי החוק, גם אם לא תצליח לרכוש את כל מניות הציבור בחברה.

מועד הקיבול האחרון להצעה הוא ב-10 בספטמבר.

החברה לא קבלה ממי מהניצעים הודעה האם בדעתו להיענות או לא להיענות להצעת הרכש - תמוה בהתחשב בכך ששני בעלי ענין -ישעיהו לנדאו המחזיק ב-14.3%, וחברת מגדל המחזיקה ב-5.08%, יכולים לחסום את הצעת הרכש.למעשה מימושה של ההצעה תלוי בו במובן זה שהיענותם להצעת הרכש הינה תנאי הכרחי להצלחת ההצעה, אך לא תנאי מספיק (בעלי מניות אחרים המחזיקים ב-5% ומעלה יכולים שלא להיענות להצעה).

במקרה שהצעת הרכש המלאה לא תצליח ועזריאלי תחליט לבצע הצעת רכש נוספת בתוך ששה חודשים מתאריך המפרט, היא תוכל לעשות כן, ובלבד שהתקיימו שני אלה:

 • מחיר הצעת הרכש הנוספת יהיה שווה או גבוה מהמחיר בהצעת רכש זו.
 • המציעה תתחייב לשלם את ההפרש בין מחיר הצעת הרכש הנוספת לבין מחיר הצעת רכש זו לכל הניצעים שמניותיהם נרכשו על ידי המציעה במסגרת הצעת רכש זו.

בכך מתכוונת עזריאלי לשכנע את בעלי המניות להיענות להצעה מבלי לחשוש שיפסידו את העלאת המחיר בהצעת רכש נוספת, אם תהיה, בחצי השנה הקרובה.

על חברת גרנית בקצרה

גרנית הינה חברת החזקות אשר בבעלותה מספר חברות בתחום האנרגיה, הצבע, והמים: סונול, סופרגז, טמבור, וג'י.אי.אס.האחרונה עוסקת בתכנון, הקמה, ותפעול של מתקנים לטיפול במים ושפכים בישראל ובחו"ל.לג'י.אי.אס מתקן התפלת מים הפועל בהספק של 50 מ' קוב לשנה אשר יוגדל להספק של 90 מ' קוב לשנה החל משנת 2013.

להלן שווי תחומי הפעילות והתוצאות העסקיות למחצית הראשונה של השנה, באלפי ש"ח:

החברה שווי במאזן רווח לפני מס H1/12 רווח לפני מס H/11
סונול 400,612 10,995 25,950
סופרגז 20,114 14,268 13,236
טמבור 396,288 20,208 23,200
ג'.אי.אס 358,238 24,821 9,431

להלן תמצית התוצאות העסקיות של החברה במאוחד, באלפי ש"ח:

-

H1/12 H1/11 2011
מכירות 3,822,660 3,021,229 6,304,842
רווח תפעולי 131,644 134,442 208,312
רווח לפני מס* 58,107 53,056 72,573
רווח נקי 43,506 41,297 38,524
רווח נקי המיוחס לבעלי המניות 39,459 35,222 30,058

*בנטרול רווחי/הפסדי מלאי והשפעה חד-פעמית של שערוך קרקע בסונול, מציגה החברה שיפור משמעותי ברווח לפני מסים על ההכנסה: כ- 53,800 אלפי ש"ח בחציון המדווח לעומת כ- 38,200 אלפי ש"ח

בחציון המקביל אשתקד, עליה של כ- 40%.

בעלי המניות בגרנית

להלן הרכב בעלי המניות בגרנית:

 • עזריאלי - 60.61%.
 • ישעיהו לנדאו - 14.3%.
 • מגדל - 5.08%.
 • הציבור - 20.01%.

שורה תחתונה

 • על פי נתונים שהוצגו לעיל נראה כי ניתן היה לצפות למחיר גבוה יותר להצעת הרכש.בעיקר צורמת העובדה כי המחיר בו מוצגות מניות גרנית במאזנה של גרנית גבוה פי 2 ממחיר הצעת הרכש.
 • נופתע מאד אם הצעת הרכש תסגר במחיר הנוכחי.
 • רכישת המניות כיום מתבססת על הציפיה שמחיר הצעת הרכש יועלה באופן משמעותי, אולם לצד הסיכויים יש כרגיל גם סיכונים.

מהם הסיכונים?

 • ראשית, מחיר המניה כיום גבוה ממחיר הצעת הרכש, כך שאם ההצעה תסתיים בהצלחה במחירה הנוכחי נפסיד 7.4%, הפסד לא קטן.
 • סיכון נוסף עלול להיווצר אם הצעת הרכש תכשל ומחיר המניה ירד אל מתחת למחיר הצעת הרכש.

סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב מחזיק בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לשנות את החזקותיו בניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
הדפסשלח לחברהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על הצעת הרכש לגרנית:
הצלחה להצעת הרכש של עזריאלי למניות חברת גרנית - תמחק מהמסחר ותהפוך לחברה פרטית., 28/09/2012
מחיר הצעת הרכש למניות גרנית הועלה ב-25% ל-5.49 ש"ח.
דרונט בניית אתרים