Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וילי פוד בשנת 2013 וברבעון הרביעי. המתנה לצעדים שינקוט גרנובסקי.

וילי פוד אינטרנשיונל, חברת הבת של וילי פוד המרכזת את עסקי החברה, סיימה רבעון רביעי חלש אך שנה טובה מאד.
29/03/2014

למעבר לסקירה מקיפה על פעילות החברה אשר פורסמה בחודש שעבר לחצו כאן.

וילי פוד הינה חברת החזקות אשר בנוסף לנכסים נזילים היא מחזיקה ב-57.18% ממניות וילי פוד אינטרנשיונל הנסחרת בנסדא"ק.וילי פוד אינטרנשיונל מרכזת את פעילותה העסקית של הקבוצה בתחום יבוא ושיווק מזון כשר.

תוצאות שנת 2013 והרבעון הרביעי וילי פוד אינטרנשיונל

שנת 2013 היתה שנה טובה בעסקי החברה - המכירות צמחו ב-17%, הרווחיות הגולמית השתפרה במקצת, וכך גם הרווחיות התפעולית.הכנסות המימון של החברה זינקו ב-50%,  והרווח הנקי עלה ב-30%.

הרבעון הרביעי היה חלש יותר. המכירות אמנם עלו ב-7%, אולם הרווחיות הגולמית ירדה והוצאות התפעול עלו ביחס למחזור.כתוצאה מכך ירד הרווח התפעולי ב-40%. צבי ויליגר הסביר בשיחת ועידה את הירידה בחולשה בשוק המזון כולו. 

המכירות לשתי הרשתות הגדולות - שופרסל ומגה (או you, שם זמני) היוו 31% מהמחזור לעומת 32% ב-2012, אולם מענינת החלוקה הפנימית.המכירות למגה ירדו ב-5% והמכירות לשופרסל עלו ב-31%, עליה שהיוותה שליש מהעליה במכירות ב-2013. הלשונות הרעות ברשת קושרות עליה זאת בחבירה של וילי פוד לדנקנר (ולגורונובסקי) במאבק על השליטה באי.די.בי.

המכירות לחו"ל מהוות כ-20% ממחזור המכירות של החברה.הנתון צוין בשיחת הועידה ולא ברור מדוע אין התייחסות לכך בדוח השנתי.

להלן תמצית דוח רו"ה ותזרים המזומנים של וילי פוד אינטרנשיונל לשנת 2013 של  ולרבעון הרביעי, באלפי ש"ח: 

סעיף שינוי 2013 2012 שינוי Q4/13 Q4/12
הכנסות ממכירות: 17.3% 336,032 286,509 7.4% 82,076 76,398
רווח גולמי: 21.1% 83,677 69,041 4.0%- 19,741 20,570
רווחיות גולמית:

-

24.9% 24.1%

-

24.0% 26.9%
רווח תפעולי: 22.5% 29,193 23,457 39.5%- 4,540 7,501
רווחיות תפעולית:

-

8.7% 8.2%

-

5.5% 9.8%
הכנסות מימון: 49.2% 13,008 8,716

2.6%-

4,172 4,284
הוצאות מימון: 113.7% 876 410

-

129 117
רווח לפני מסים על ההכנסה: 30.1% 41,325 31,763 26.4%- 8,583 11,668
מסים על ההכנסה:

22.7%

9,517 7,757

51.0%-

1,411 2,882
רווח נקי: 32.5% 31,808 24,006 18.4%- 7,172 8,786

 

תזרים מזומנים 2013 2012
מפעילות שוטפת: 3,730 (7,121)
רכישת רכוש קבוע: (6,077) (1,628)
תזרים חופשי: (2,347) (8,749)

תזרים המזומנים הוא החלק החלש בביצועיה של החברה.הגידול ברווח התפעולי "נבלע" בגידול בהון החוזר (ראו להלן) ועיקר הכנסות המימון לא מומשו ליום המאזן ולכן לא היוו זרימת מזומן.

בולט היקף  ההשקעה הנמוך ברכוש קבוע. ב-2013 הושקעו ברכישת רכוש קבוע 6 מ' ש"ח, וב-2012 הושקעו 1.6 מ' ש"ח בלבד.למרות זאת, התזרים החופשי של החברה הוא שלילי בגלל התזרים התפעולי החלש.

סעיפי מאזן עיקריים - וילי פוד אינטרנשיונל

נכסיה הנזילים של החברה נכון לדצמבר 2013 הסתכמו ב-149 מ' ש"ח, ולכך יש להוסיף הלואה שהעמידה החברה במסכת הנסיון לרכוש שליטה באי.די.בי יחד עם אלכסנדר גרנובסקי ונוחי דנקנר. השליטה לא נרכשה וההלואה הוחזרה כך שלמעשה לרשות החברה נכסים נזילים בסך של 214 מ' ש"ח, ללא חוב פיננסי.

ההון החוזר התפעולי הסתכם בדצמבר 2013 ב-112 מ' ש"ח, 33% מהמכירות, לעומת 86,153 מ' ש"ח בדצמבר 2012, 30% מהמחזור אשתקד.

חוב החברה לספקים ירד מ-29 מ' ש"ח אשתקד ל-20 מ' ש"ח ב-2013.ימי אשראי הספקים ירדו מ-45 יום בשנת 2012 ל-30 יום ב-2013.לא ניתן הסבר לירידה זאת.

לחברה הון עצמי בסך של 366 מ' ש"ח, המהווה 93% מהמאזן, יחס נדיר ביותר. 

תחזית ל-2014

וילי פוד אינטרנשיונל  אינה מפרסמת Guidance אולם בשיחת הועידה ציין צבי ויליגר כי החודשיים הראשונים של 2014 היו חלשים וחודש מרץ מסתמן כחזק.הוא צופה צמיחה דו - ספרתית במכירות 2014 ורווחיות גולמית של סביב  25%.

תוצאות וילי פוד

להלן תמצית דוח רו"ה סולו של וילי פוד לשנת 2013, באלפי ש"ח:

סעיף 2013 2012
הכנסות ממכירות: 1,008 548
רווח גולמי: 223 245
רווח תפעולי: (538) (473)
הכנסות מימון 27,582 11,307
הוצאות מימון: 2,445 3,489
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו: 17,487 13,766
רווח נקי: 41,586 21,111

 להלן תמצית המאזן של וילי פוד סולו, באלפי ש"ח:

סעיף 2013 2012
מזומנים ונכסים פיננסיים: 87,362 96,164
אחרים: 1,603 1,805
רכוש קבוע: 538 615
השקעה בחברות בנות*: 212,700 194,389
סה"כ נכסים: 302,203 292,973
חוב פיננסי: 26,148 62,270
התחיבויות אחרות: 1,039 570
הון עצמי: 275,016 230,133
סה"כ התחייבויות: 302,203 292,973

*שווי השוק של החזקת החברה בוילי פוד אינטרנשיונל עפ"י מחיר של 7.73 דולר למניה ושער חליפין של 3.50 ש"ח לדולר הוא של 204 מ' ש"ח, נמוך ב-9 מ' ש"ח מהשווי במאזן.

השפעת הרכישת השליטה בוילי פוד

לאחרונה התייחסנו באתר בשתי כתבות לרכישה ולהשלכותיה: באיזה פרמיה רוכשת אמבלייז את מניות וילי פוד אינטרנשיונל, חברת הבת של וילי פוד? ו- האם תשפיע הצעת הרכש המיוחדת הצפויה בוילי פוד על מחיר המניה.

למרות שהעסקה נעשתה בפרמיה גבוהה הן על שוויה בשוק של וילי פוד והן על שוויה של וילי פוד אינטרנשיונל, לא הגיבו המניות בעליות אלא להיפך, בירידות.יתכן שהסיבה לכך היא תכניותיו של גרנובסקי ביחס לניצול המזומנים שבקופות שתי החברות, ותמיהה ביחס למחיר ששילם עבור וילי פוד.

בשיחת הועידה ציין צבי ויליגר כי לרכישת החברה על ידי גרנובסקי יתרונות גדולים בגלל קשריו הרבים בעולם אשר יכולים לסייע בתחום המכירות בחו"ל. כמו כן צוין על ידו כי גרנובסקי הציג לחברה מספר אפשרויות רכישה של חברות בחו"ל בתחום המזון וכי אלה תבדקנה לאחר החג.כמו כן ציין ויליגר כי מנית וילי פוד אינטרנשיונל נסחרת בדיסקאונט ואפשרות ל- Buy back "נמצאת על השולחן".

שורה תחתונה

חלק משמעותי מהצמיחה ב-2013 נבע מהגידול במכירות לרשת שופרסל. לא ברור מה תהיינה המכירות ב-2014 לשופרסל ולכך תהיה השפעה מהותית על התוצאות.

וילי פוד נסחרת נכון למועד פרסום הסקירה בשווי שוק של 347 מ' ש"ח. לחברה נכסים נזילים נטו בסך 61 מ' ש"ח, כך שיתרת שווי השוק, 286 מ' ש"ח, מיוחסת להשקעה בוילי פוד אינטרנשיונל ומגלמת פרמיה של 40% על שווי השוק של השקעה זאת.

וילי פוד אינטרנשיונל נסחרת בשווי שוק של כ-100 מ' דולר, מזה נכסים נזילים של 61 מ' דולר, כך שהשווי המיוחס לחברה ללא נכסים אלה הוא של 39 מ' דולר.

מכפיל הרווח בו נסחרת וילי פוד אינטרנשיונל הוא של 11 ובניטרול נכסיה הנזילים (כזכור ללא חוב פיננסי) וההכנסות מהם נטו במכפיל רווח נמוך של 6.2.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך ו/או המלצה לרכישת ניירות הערך המוזכרים.כמו כן הכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד פרסום הסקירה הכותב מחזיק באחד מניירות ערך הנסקרים, ועשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
תגובות
1. 
אז מה בעצם המסקנה . שורה תחתונה
hthr (1/04/2014 15:06:35)
2. חנן צוויק, עורך האתר (2/04/2014 17:36:23)
ראה סקירות נוספות על וילי פוד:
אמבלייז השלימה את רכישת השליטה בוילי פוד., 8/05/2014
אמבלייז מתכננת למזג את וילי פוד לתוך חברת הבת שלה וילי פוד אינטרנשיונל., 8/04/2014
באיזה פרמיה רוכשת אמבלייז את מניות וילי פוד אינטרנשיונל, חברת הבת של וילי פוד?, 9/03/2014
וילי פוד סקירה ראשונה - חברה רווחית וצומחת בתחום המזון. האם להשקיע בה או בחברה הבת הנסחרת בנסדא"ק?, 16/02/2014
דרונט בניית אתרים