Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סקופ מתכות רבעון שלישי 2017 - עוד רבעון של ירידה במכירות ורווחיות גולמית גבוהה.

12/11/2017

רבעון נוסף לחברת סקופ מתכות בו המכירות יורדות והרווח עולה. נכון למועד פרסום הכתבה נסחרת סקופ בשווי שוק של 1.1 מיליארד ש"ח, לאחר שעלתה ב-43% (!) מתחילת השנה.

בעל השליטה בחברה הוא שמואל שילה המחזיק  ב-44.96% ממניות החברה. משקיעים מוסדיים מחזיקים ב-26.24% והציבור ב-28.8%.

 

מכירות

 

המכירות ברבעון השלישי הסתכמו ב- 298 מ' ש"ח, ירידה של 7.5% לעומת הרבעון השלישי בשנת 2016. בישראל ירדו המכירות ברבעון בכ-15%, בארה"ב וקוריאה עלו המכירות  בשיעור של כ-2% ובאירופה ירדו בכ-6%. 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו המכירות ב-924 מ' ש"ח, ירידה של 7.8%. בישראל ירדו המכירות ב-15%, בארה"ב וקוריאה עלו בכ-2% ובאירופה ירדו בכ-11%.

עיקר הפעילות בארה"ב נעשית באמצעות חברת הבת Hadco הפועלת מחמישה מרכזי פעילות בארה"ב וכן מחברה בת בדרום קוריאה. Hadco מוכרת בעיקר אלומיניום לתעשיה בדומה לאלומיניום המסחרי והתעופתי של החברה בישראל.

ההסבר שנותנת החברה לירידה במכירות בישראל הוא האטה בפעילות הכלכלית והיעדר פרויקטים מיוחדים.הירידה במכירות באירופה מוסברת על ידי החברה בירידה בביקושים והתגברות התחרות.

 

החברה ציינה כי לאורך כל תקופת הדיווח חלה ירידה מהותית במחירי המכירה של מוצרי החברה.

 

רווחיות גולמית

 

כאמור, בתקופות המדווחות חלה ירידה במכירות במונחים כספיים וכן ירידה  במחירי המכירה. למרות זאת, ברווחיות הגולמית דוקא חל שיפור - ברבעון השלישי חלה עליה מ-27.4% אשתקד ל-30.3% השנה, ובתשעת החודשים הראשונים של השנה חלה עליה מ-26% אשתקד ל-29.5% השנה. כפי שנראה בטבלה הבאה מחירי חומרי הגלם תנודתיים מאד, אולם לא קיימת התאמה מלאה בין השינויים בהם לבין הרווחיות הגולמית.החברה אינה מספקת הסברים לשינויים  ברווחיות הגולמית.

להלן התפתחות מחירי חומרי הגלם העיקריים של החברה וברווחיות הגולמית בשנים האחרונות:

 

 9/17  12/16  12/15  12/14  12/13
ניקל   $10,615  $10,010  $8,665  $14,935  $13,971
   6%+  15.5%+  42%-  6.9%+  
 אלומיניום  $2,110  $1,713  $1,507  $1,831  $1,763.9
   23%+  13.7%  18%- 3.8%+  
נחושת $6,485 $5,501 $4,702 $6,359  $7,394
18%+ 17%+ 26%- 14%-  
רווחיות גולמית 29.5% 26.2% 21.6% 21.9%  22.9%

 

ניקל

לאחר עליה של 6.9% במחיר הניקל בשנת 2014, חלה ירידה תלולה של 42%  בשנת 2015 ועליה של 15.5% במחיר הניקל בבורסת המתכות בלונדון (LME) בשנת 2016. במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה עלה מחיר הניקל המשמש כאחד המרכיבים ביצור הנירוסטה (עפ"י נתוני החברה 8%-10% מהעלות) ב-6%, וממועד הדוח הכספי ועד למועד הדיווח לפני מספר ימים עלו מחירי הניקל בבורסת ה-LME בקרוב ל-20% נוספים. רכבת הרים של ממש.

למחירי הניקל המשמש ביצור הנירוסטה השפעה על מחירי הנירוסטה, אולם אין זה אומר בהכרח שהחברה תוכל להעלות את מחירי מוצרי הנירוסטה שהיא מוכרת במלוא העליה בעלותם, שכן הדבר תלוי בהיקף הביקוש ובתחרות.

אלומיניום

לאחר עליה של 3.8% במחיר האלומיניום בשנת 2014  וירידה של 18% בשנת 2015  בשנת 2016 עלה מחירו ב- 13.7%. בתקופה ינואר-ספטמבר 2017 עלה המחיר בשיעור חד של  23%, ועד למועד הדיווח עלה ב-4% נוספים. החברה מציינת כי קיימת התאמה נמוכה בין מחירי האלומיניום בבורסת ה-LME לבין מוצרי אלומיניום הנמכרים לשימוש תעופתי, אולם קיימת התאמה גבוהה למחירי האלומיניום לשימוש מסחרי.

פלדה, נחושת ופליז

מחירי הפלדה עלו אף הם בתקופת הדוח בשיעור שלא צוין.

 

מחירי הנחושת ירדו בשנת 2014 ב-14%, המשיכו לרדת ב-26% ב-2015 ועלו ב-2016 ב-17%. בתקופה ינואר -ספטמבר 2017  המשיכו לעלות ב- ב-18% ועד למועד הדיווח עלו ב-7% נוספים.

 

מבולבלים? גם אנחנו. מחד חלה בתקופה ינואר-ספטמבר על פי דיווח החברה כאמור לעיל "ירידה מהותית במחירי המכירה של מוצרי החברה", ומאידך חלה עליה בעלות של חומרי הגלם . לא ברור איך זה משתלב עם שיפור ברווחיות הגולמית.

 

בשנת 2014 חלה עליה חד ספרתית במחירי הניקל והאלומיניום, וירידה דו ספרתית במחיר הנחושת. הרווחיות הגולמית באותה שנה ירדה באחוז אחד בלבד. בשנת 2015 חלה ירידה תלולה במחיר כל חומרי הגלם, אולם הרווחיות הגולמית לא ירדה. בשנת 2016 חלה עליה דו-ספרתית במחיר החומרים והרווחיות הגולמית עלה ב-5 נקודות בסיס.

 

לצד ההשפעה של השינויים במחירי חומרי הגלם יש השפעה כמובן גם לשינויים בשערי החליפין. כמו כן, יש לזכור שהנתונים שמספקת החברה הם של שינוי במחירים מתחילת השנה ועד סופה ולא לשינוי במחיר השנתי הממוצע.

נראה כי עליה במחירי חומרי הגלם מיטיבה עם החברה ואילו ירידה במחירים פוגעת בה פחות. בודאי שזאת ההשפעה על מלאי החומרים שמחזיקה החברה המסתכם בכ-6 חודשי מכירה. 

 

רווח תפעולי

 

הרווח התפעולי ברבעון עלה ב-9% ובמצטבר ב-15.4%. הרווחיות התפעולית ברבעון עלתה מ-10.6% ל-12.4% ובמצטבר מ-9.4% ל-11.8%.לחברה היו הוצאות אחרות בסך של 532 אש"ח ברבעון ו-2.38 מ' ש"ח בתקופה ינואר-ספטמבר. החברה לא הסבירה את מהות ההוצאה.

 

מימון

 

החברה מממנת הון חוזר תפעולי בהיקף של 651 מ' ש"ח, 54% מהמחזור השנתי, שיעור גבוה הנובע בעיקר מהמלאי אשר הסתכם ב-30.9.17 ב-435 מ' ש"ח. מלאי בהיקף כזה מאפשר לחברה להציע את שירותיה בזמינות גבוהה ומהווה נכס אסטרטגי. אשראי הספקים מממן רק חלק קטן מהמלאי, כ-20% לכל היותר, ובנוסף על החברה לממן את האשראי ללקוחות המסתכם ב-332 מ' ש"ח.

 

מבנה תמציתי של מאזן החברה ל-30.9.17 הוא כדלהלן: בצד הנכסים נטו- הון חוזר תפעולי נטו - 651 מ' ש"ח, רכוש קבוע - 328 מ' ש"ח, נכסים אחרים - 25 מ' ש"ח. מנגד בצד ההתחיבויות נטו לחברה חוב פיננסי נטו - 568 מ' ש"ח, מסים נדחים - 26 מ' ש"ח, והון עצמי בסך 410 מ' ש"ח.

 

נכון לדצמבר 2016 לחברה מסגרות אשראי בנקאיות בהיקף של 1.23 מיליארד ש"ח, כולל מכתבי אשראי. סקופ לא הנפיקה אגרות חוב לציבור ומשתמשת בעיקר באשראי בנקאי. על פי הנתונים בדוח התקופתי לשנת 2016 שיעור הריבית שמשלמת החברה נע בין 2.75% ל-4.75%. חלק מההלואות צמוד למדד, חלק ללא הצמדה וחלק במט"ח. 

 

ברבעון השלישי הסתכמו הוצאות המימון ב-6.1 מ' ש"ח לעומת 6.7 מ' ש"ח אשתקד, ובתקופה ינואר-ספטמבר ב-21.6 מ' ש"ח לעומת 20.96 מ' ש"ח אשתקד.

 

רווח נקי

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-24,364 אש"ח, גידול של 12%, ובחודשים ינואר-ספטמבר ב-74,324 אש"ח, גידול של 24%.

 

שורה תחתונה

 

סקופ מתכות נסחרת בשווי שוק של 1.09 מיליארד ש"ח. בחמש השנים האחרונות עלתה מנית סקופ ב-645% ומתחילת השנה ב-43%.

החברה חילקה השנה דיבידנד בסך של 76.3 מ' ש"ח אשר אם יהיה דיבידנד סופי ל-2017 תשואת הדיבידנד על בסיס שווי השוק של היום תהיה של 7%.

על בסיס הרווח הנקי בשנה שהסתיימה ב-30.9.17 , 95.5 מ' ש"ח, נסחרת מנית סקופ במכפיל רווח  של 11.6.

היינו אומרים שמדובר במכפיל רווח סביר, אפילו נמוך, אולם קשה להסתמך עליו כאשר קיימת בעיה של שקיפות בדיווחים. החברה אינה מספקת הסבר לזינוק ברווחיה, ולא ברור אם הרווחיות הנוכחית תשמר. חזרה לרווחיות גולמית של 21%-22% תשפיע באופן דרמטי לרעה על השורה התחתונה.


סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק  בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.


 שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה סקירות נוספות על סקופ:
סקופ מתכות רבעון ראשון 2017 - זינוק ברווחים, אך החברה אינה מספקת הסברים., 7/06/2017
סקופ ב-2016 - הרווח הוכפל, אך האם זאת שנה מייצגת?, 16/04/2017
דרונט בניית אתרים