Fundamentals
הרשמה מהירה לאתר

ההרשמה תאפשר קבלת עדכונים שוטפים למייל.

ההרשמה מהירה ואינה מחייבת הזדהות.

לכניסה לרישום מהיר לחצו כאן.

חישוב התשואה של תיק ההשקעות בלחיצת כפתור

חישוב תשואת תיק השקעות הוא מלאכה מייגעת הכרוכה באיסוף נתונים ועריכת חישובים שונים. כיצד נוכל לקבל את נתוני התשואה בלחיצת כפתור?

למעבר לסקירות לחצו על סמלי החברות

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אינרום - צומחת עם שוק הבניה והשיפוצים, רווחיות תפעולית חריגה.

אינרום הינה קבוצה תעשייתית העוסקת בייצור, מכירה ושיווק של מגוון מוצרים ופתרונות לענפי הבנייה והשיפוצים, וכן לתעשייה ולשימושים אחרים. אינרום הונפקה לראשונה ביוני 2014 ונסחרת כיום בשווי שוק של 1.77 מיליארד ש"ח לאחר עליה של 33% מתחילת השנה. קרן פימי היא בעלת השליטה בפועל באינרום ומחזיקה ב-33.52% ממניותיה. לאינרום ולפימי הסכם ניהול אשר הוארך לאחרונה לשלוש שנים החל מחודש יוני 2017 .

9/08/2017

 

לקבוצת אינרום שלושה מגזרי פעילות -

 • מגזר הפתרונות לבניה (בעיקר עם שם המותג "איטונג") אשר היווה ב-2016 33% מסך הפעילות הקבוצה. בתחום פעילות זה נכללים בלוקים ולוחות איטונג, אבנים משתלבות וריצופי טרצו, ואלמנטים מיוחדים מבטון. מוצרי בניה הנכללים במגזר הפתרונות לבניה היוו ב-2016 כ-50% מהפעילות, מוצרי ריצוף, פיתוח, סביבה ונוף היוו -33% מהפעילות, ואספקת קוביות בטון לנמל חיפה כ-17% מהפעילות.
 • מגזר מוצרי גמר לבניה ("כרמית פיקס") אשר היווה ב-2016  23% מסך הפעילות. בתחום פעילות זה נכללים רובה, טיט ודבקים אבקתיים, מוצרי טיח, שליכט, מוצרי מלט, וחומרי איטום. מכירות דבקים היוו 53% ממכירות תחום פעילות זה.
 • מגזר מוצרי הצבעים ("נירלט") היווה 44% מסך הפעילות ב-2016. בתחום פעילות זה נכללים מגוון צבעים, מוצרי תשתית לצבע, ציפויים ומוצרי אטימה, צבעי אבקה, וצבעי תעשיה. מוצרי צבע לבניה היוו ב-2016 כ-70% ממכירות תחום הפעילות. בחברת נירלט מחזיקה החברה ב-61.8% מהון המניות. שאר בעלי המניות הם הקיבוצים נירים וניר עוז ומנכ"ל נירלט עודד פרנקל.

החברה מעריכה את חלקה בתחום מוצרי הצבעים ב-30%, לתחומי פתרונות הבניה ומוצרי הגמר לבניה החברה אינה נוקבת בחלק שוק אולם מעריכה כי היא גורם משמעותי בתחומי פעילות אלה.

 

תוצאות 2016 והרבעון הראשון של 2017

 

 ראו דוח רו"ה מגזרי של אינרום באלפי ש"ח (החברה אינה מפרסמת נתונים של רווחיות גולמית לפי מגזרים בדוחות הרבעוניים) :

 

 

להלן התייחסות לסעיפים העיקריים:

 • בשנת 2015 גדלו מכירות הקבוצה ב-5% ובשנת 2016 ב-5.6%.
 • הרווחיות הגולמית קפצה בשנת 2016 ל-39.1%.
 • שימוש בחומרים הוא המרכיב העיקרי של עלות המכר והיווה בשנים 2015-2016 כ-72% מסך עלות המכר. שכר ונילוות היוו כ-13% מעלות המכר.
 • הוצאות המכירה והשיווק היוו בשנים 2015-2016 כ-17% מהמכירות והוצאות הנהלה וכלליות 4.3%.
 • הרווחיות התפעולית של הקבוצה כולה וכן של מגזרי הפעילות בנפרד גבוהה מאד ברמות דו-ספרתיות, וברבעון הראשון של 2017 הגיעה ל-19.85%.
 • הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של 2017 ב-33.9 מ' ש"ח, 13.4% מהמכירות, ועליה של 10.2% ביחס לרבעון הראשון אשתקד.

התפתחות החברה ב-5 השנים האחרונות

 

בשנים 2012-2016 צמחה אינרום בקצב שנתי ממוצע של 6%. הרווח התפעולי, מאידך, צמח בקצב מהיר הרבה יותר וזינק בקרוב לפי שתיים, בקצב שנתי ממוצע של 18%. הסיבות העיקריות לזינוק ברווח וברווחיות התפעולית הן הגידול במכירות  והירידה בעלות החומרים כאחוז מהמחזור, מ-49.3% ל-43.7%. הירידה היתה מתמשכת ולא חד פעמית. כך לדוגמא ב-2016 היוותה צריכת החומרים כאמור 43.7% מהמחזור לעומת 45.1% ב-2015.

הירידה בצריכת החומרים כאחוז מהמחזור  השפיעה על התוצאות עד לרמת הרווח התפעולי; הרווחיות הגולמית עלתה מ- 33.34% ל-39.12%, שכן שאר רכיבי עלות המכר עלו בשיעור דומה לעליה במכירות. הוצאות התפעול ירדו בכאחוז מהמחזור והרווחיות התפעולית עלתה מ-11.59% ל-18.33%.

השיפור ברווחיות הגולמית בין השנים 2012-2016 התרחש בעיקר בתחום מוצרי הצבעים. בתחום זה עלתה הרווחיות הגולמית מ-30.2% ל-41.1% , בעוד שבשאר תחומי הפעילות לא חל שינוי מהותי. כאמור, השיפור ברווחיות הגולמית נבע בעיקר מירידה בעלות החומרים. בתחום הצבעים יבוא החומרים הוא הגבוה ביותר, 75%, והוא נקוב באירו, אשר שערו בממוצע שנתי ירד בין השנים 2012-2016 ב-22%. השנה האירו שינה מגמה ועלה מתחילת השנה ב-6% ולעומתו הדולר ירד ב-6%.

 

תזרים מזומן

 

להלן תזרימי המזומן של אינרום, באלפי ש"ח:

 
   Q1/17 Q1/16  2016   2015
 תזרים מפעולות שוטפות  39,140  33,613  141,710  140,778
 רכישת רכוש קבוע  (5,560)  (14,168)  (48,593)  (32,389)
 רכישת חברה שאוחדה      (11,112)  
 תזרים חופשי 33,580   19,445  82,005  108,389
 דיבידנד ששולם לבעלי מניות החברה      (124,144)  (54,614)
דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה* (27,666) (8,838)
יתרה למימון / (עודף) (33,580) (19,445) 69,805 (44,937)

 

 * לבעלי מניות המיעוט בחברת נירלט.

 

מאזן

 

מאזן החברה המאוחד ליום 31.3.17 הסתכם ב- 756 מ' ש"ח מזה הון עצמי בסך של 314 מ' ש"ח, 42% מהמאזן, לעומת מאזן בסך של 769 מ' ש"ח והון עצמי של 304 מ' ש"ח, 40%, במרץ 2016.

ההון החוזר התפעולי הסתכם ב-31.3.17 ב-287 מ' ש"ח, 30% ממחזור המכירות השנתי, לעומת 277 מ' ש"ח אשתקד.

מזומנים ושווי מזומנים - 54.3 מ' ש"ח, אשתקד 97.7 מ' ש"ח.

החוב הפיננסי לזמן קצר הסתכם ב- 86 מ' ש"ח לעומת 61 מ' ש"ח אשתקד, החוב הפיננסי לזמן ארוך הסתכם ב- 119 מ' ש"ח, אשתקד - 126 מ' ש"ח.

רכוש קבוע, מוניטין, ונכסים בלתי מוחשיים הסתכמו ב- ב-220 מ' ש"ח.

 

 

מדיניות דיבידנד

 

מדיניות הדיבידנד של החברה החל משנת 2014 היא של חלוקת דיבידנד בשיעור של 75% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, בכפוף  למבחני החלוקה בחוק החברות ותזרימי המזומן. סכום הדיבידנד יקבע על ידי דירקטוריון החברה והוא יכול להיות נמוך, שווה, או גבוה מהמדיניות שנקבעה.

בפועל בשנים 2014-2016 חילקה החברה דיבידנד במזומן לבעלי מניותיה בסך של 238 מ' ש"ח, מתוך רווח מיוחס לבעלי המניות בסך של 257 מ' ש"ח - שיעור של 93%.

תשואת הדיבידנד על פי שווי השוק של החברה כיום והדיבידנד השנתי הממוצע שחולק בשנים 2014-2016, 79 מ' ש"ח, הוא של 4.4%. על בסיס הדיבידנד שחולק בשנת 2016, 124 מ' ש"ח, תשואת הדיבידנד היא של כ-7%. בשל תשואת הדיבידנד הגבוהה נכללת אינרום במדד תל-דיב.

 

דוחות אנליטיים

 

בדוח שפורסם ב-18.5.17 על ידי מיכל אלשייך מאקסלנס ברוקרז' ניתנה המלצת קניה למנית אינרום עם מחיר יעד של 17.50 ש"ח, גבוה ב- 11% ממחיר המניה כיום. אלשייך מציינת בדוח כי " "אינרום צפויה ליהנות משנה חזקה ב-2017 תוך המשך התחזקות מיצובה בענף בטווח ארוך בזכות ההשקעות בפעילות. אינרום בעלת מדיניות דיבידנד של 75% והיא לרוב אף מחלקת 100% מהרווח. בהתאם לכך, ובהתחשב במינוף הנמוך, להערכתנו, תשואת הדיבידנד שלה בשנים הבאות צפויה להיות כ-5%-7%".

 

שורה תחתונה 

 • אינרום צמחה בשנים האחרונות בשיעור שנתי של 6%. 
 • לקבוצה רווחיות תפעולית דו-ספרתית יוצאת דופן ועקבית במהלך השנים האחרונות.
 • תזרים חזק מפעולות שוטפות מממן את צרכי ההשקעה של החברה ברכוש קבוע ומשאיר מקום למימון מלא או חלקי של חלוקת דיבידנד במזומן.
 • לפעילותה של החברה מחסומי כניסה גבוהים.
 • על בסיס הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לשנה שהסתיימה ב-31.3.17, 102,617 אלפי ש"ח, ושווי שוק של 1.77 מיליארד ש"ח, נסחרת החברה במכפיל רווח של 17.2.
 • מתחילת השנה עלתה החברה ב-28%, ומחיר מנית אינרום בשוק כיום, 15.8 ש"ח נמוך ב-8% מהשיא של 17.21 ש"ח אליו הגיעה במהלך השנה האחרונה.
 • חברה איכותית וצומחת, נמתין למחיר ולמכפיל רווח קצת יותר אטרקטיבי.
  סקירה זאת מהווה הבעת דעה בלבד, אינה בבחינת יעוץ להשקעה בניירות ערך, והכותב אינו בעל רישיון לייעוץ בתחומים הנסקרים.על כל החלטת השקעה להתקבל בהתחשב בנתוניו האישיים של כל משקיע.נכון למועד הסקירה הכותב אינו מחזיק  בניירות ערך הנסקרים, אך עשוי מפעם לפעם לקנות ולמכור ניירות ערך אלה.נתוני הסקירה נכונים למועד פרסומה.בקריאת הסקירה נותן הקורא את הסכמתו  לתנאי השימוש באתר.

 שימו לב לכפתורי הקישור לרשתות החברתיות. לייקים ושיתופים יתקבלו בברכה.

 

 

 

 

 

 

 

 

אינרום דוח רו"ה לפי מגזרים באלפי ש"ח  אינרום דוח רו"ה לפי מגזרים באלפי ש"ח
דרג את הכתבה
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
הדפסהוסף תגובה
ראה כתבות נוספות על אינרום:
פימי מכרה את עיקר החזקתה באינרום ונשארה עם 10.4%. לאחר העסקה נשארה אינרום ללא בעל שליטה., 6/12/2017
הסכם פשרה לאינרום עם קבוצת Xella להמשך שימוש בסימן המסחרי "איטונג"., 8/11/2017
אינרום ברבעון השני 2017 - ירידה במכירות וברווח, חולשה מתמשכת במגזר פתרונות הבניה., 22/08/2017
דרונט בניית אתרים